Skivundergolvsystem

Montage

Skivundergolven är färdiga byggskivor som i de flesta fall monteras som ett flytande undergolv.

Sidindelning:
Klicka här för att komma till sidan Step Board.
Klicka här för att komma till sidan Step Board på spånskiva.
Klicka här för att komma till sidan Step board på cellplast.
Klicka här för att komma till sidan Step board på platonmatta.
Klicka här för att komma till sidan Step board på TRP-plåt.
Klicka här för att komma till sidan Step Board på träunderlag.
Klicka här för att komma till sidan Aquapanel Indoor.
Klicka här för att komma till sidan GIFAfloor flex.

Vi har tre skivundergolvsystem för att klara olika krav:

 

Step Board

Golvgipsskivor för avstyvning och lätt avjämning.

 

Aquapanel Indoor

Cementbaserade golvskivor för våtrum.

 

GIFAfloor Flex

Fribärande gipsfiberskivor med goda stegljudsegenskaper.

Samtliga våra skivundergolvssystem är torra och tillför således inte konstruktionerna någon fukt. Av detta skäl kan de monteras sent i byggskedet och i princip alla typer av golvbeläggningar kan sedan läggas t ex trägolv, klinker och linoleummattor.

Alla tre systemen har ett ergonomiskt format, är lätta att tillkapa samt har mycket goda ljud- och brandegenskaper.

golv_aquapanel_floor_mf_traegolv

Step Board

Vår golvskiva i gips, Step Board, är en 12,5 mm tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som den utsätts för som undergolv. Step Board är lämplig för de flesta typer av underlag och golvbeläggningar. Golvskivan används i bostäder, kontor, skolor, hotell och andra lokaler där ej större punktlaster förekommer. Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Beroende på underlag läggs golvskiva i ett lag eller som flytande undergolv i två skivlag. Om man använder olika skivtyper i en tvålags-konstruktion är det viktigt att golvskivan alltid ligger överst.

Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna mellan två lager extra stark kartong. Golvskivan har rak kant utan försänkning och dess format, vikt och styrka skiljer sig från vanliga gipsskivor för väggar och tak.

 

Användningsområden

Step Board är avsedd som underlag för parkett, golvplattor, heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mera. För tunna material är det viktigast att underlaget rör sig så lite som möjligt. Detta krav uppfylls med Step Board.

1. Vid renovering av trägolv används golvskivan ofta för att plana ut ojämnheter i golvet. Oftast räcker det med ett lag.

2. Till flytande golv skall två lag Step Board användas – en lösning som bl.a. ger bättre ljuddämpning än med ett lag. Det krävs ett fast underlag av t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor.

3. Ännu bättre ljuddämpning får man med två lag Step Board på ett isolerande lager. Det ökar samtidigt värmeisoleringen, och lösningen kan användas på alla hårda underlag. På golv som kan komma att utsättas för belastning av tungt rullande material bör man söka andra lösningar. Detsamma gäller ytor som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelastning.

 

Hantering och lagring

För att skivorna skall kunna hålla sig raka och plana under transport och lagring levereras Step Board alltid på pall från fabrik.

Om skivorna måste lastas om är det viktigt att placera dem på ett helt plant underlag. För skivor som skall användas till flytande golv är det speciellt viktigt att undvika deformation under lagringen.

Om lagringen sker utomhus måste skivorna täckas över så att de inte utsätts för regn eller vattenstänk.

Se också vidare under Montage/Hantering/Kartongklädda gipsskivor

 

Förberedelser

För golvläggning i samband med nybyggnation måste underlaget vara plant och rent från damm och smuts.

Mindre ojämnheter på befintligt golv kan jämnas ut genom att lägga in lumppapp eller liknande. Vid större ojämnheter måste golvet jämnas ut med golvspackel.

Vid renovering krävs det ytterligare förberedelser. Existerande golvbeläggning, heltäckningsmatta eller liknande skall tas bort. Undersök om avståndet från dörrunderkanter till ovankant av färdigt golv är minst 10 mm, annars måste dörrarna höjas. Ta bort alla golvlister, golvsocklarna kan däremot sitta kvar.

Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort.

Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Kapning och tillpassning

Step Board har raka och exakta kanter för att man skall kunna montera dem tätt mot varandra. Tillpassningen gör man med fintandad såg för att få kanterna att bli så exakta som möjligt.

 

Montage

Skruvning av översta laget gipsskivor bör undvikas. Knauf Danogips Golvlim stryks så flödigt på både lång- och kortkanter att limmet trycks upp ur fogarna när golvskivorna pressas samman. Överflödigt lim torkas bort med fuktig trasa. Golvskivorna bör fixeras med tyngder eller skruv tills limmet torkat.

Step Board skruvas med maskin som har reducerat varvtal. Skruv skall vara av typ Cresco F, avsedd för golvgipsskiva, 32 mm för enkelt skivlag eller 42 mm vid dubbla skivlag Step Board.

På spånskiva

På cellplast

På Platonmatta

På TRP-plåt

På träunderlag

 

Åtgångstal

Limåtgång Knauf Danogips Golvlim: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2

 

Ytbehandling

Om ytbeläggningen är parkett eller heltäckningsmatta räcker det att spackla eventuella hål och skador som uppstått under montaget.

Om man avser att lägga en tunn beläggning på gipsskivorna måste man göra en mycket noggrann punkt- och skarvspackling med golvspackel. Lagningar och skarvar måste slipas och allt slipdamm tas bort innan beläggningen monteras. Om golvet är utsatt för släpljus bör hela golvet bredspacklas och slipas före mattläggning.

Step Board med tunna ytbeläggningar klarar de belastningar som normalt förekommer i bostäder och kontor. Underlagets styvhet inverkar på möjligheterna till ett långvarigt gott resultat. Styvheten (svikten) bedöms från fall till fall. Golvet måste vara så plant att skivorna ej knäcks.

I arbetslokaler eller där golvet utsätts för hjulbelastning skall golvskivorna grundas med Knauf Golvprimer 431 samt spacklas med min. 2 mm golvspackelmassa Knauf F 415.

Då speciellt höga krav ställs på undergolvet som t.ex. läggning av kakel och klinkers, rekommenderas först en primer t ex Knauf Danogips Golvprimer 431, vilken utföres enligt bruksanvisning för aktuell typ av golvspackel. På detta sätt undviks för snabb uttorkning av kakelfixet.

OBS! Till flytande golv skall man inte använda flytspackel av självplanande typ. Det kan skapa spänningar som orsakar sprickor och ojämn yta.

Step Board på spånskiva

Ett skivlag Step Board

Vid tunnare beläggningar t ex linoleum och plastmatta bör skivorna limmas, se nedan. Vid tjockare beläggningar t ex parkettgolv ska skivorna limmas, se nedan, eller skruvas med skruv nr 18 s300 längs kanter. Kortkantsfogar förskjuts.

 

Två skivlag Step Board eller Normalgipsskiva Classic Board + Step Board

Den övre skivan (Alltid Step Board överst) limmas och läggs tvärs den undre skivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med den underliggande skivans fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls försänkta kanter (om Classic Board är undre skiva) med gipsbruk eller spackel. Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Olika alternativ för fastsättning av Step Board

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas längs kanter tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan längs kanter med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 3

Golvskivorna fästes med skruv s400 längs kanter. Skruv tas bort när limmet torkat. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2

Step board på cellplast

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.

Cellplastisoleringen skall utgöra ett helt och plant underlag. Isoleringsskivornas tryckhållfasthet är avgörande för slutresultatet. Cellplast skall ha volymvikt min. 30 kg/m3 Tjocklek väljs efter behov, dock min. 20mm.

Golvkonstruktionen utförs med två gipsskivor. Det första laget på cellplasten kan antingen vara normalgipsskiva Classic Board (helst med rak kant) eller Step Board. Det övre laget skall vara Step Board.

 

Normalgipsskiva Classic Board+ Step Board

Normalgipsskivan läggs ut tvärs isoleringsskivorna med förskjutna kortkanter. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med normalgipsskivornas fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls ev försänkta kanter med gipsbruk eller spackel.

Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Step Board + Step Board

De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen. Limning utförs på samma sätt som för Step Board på normalgipsskiva, se ovan.

 

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2

Step board på platonmatta

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.

Golvkonstruktionen utförs med dubbla golvskivor Step Board på Platonmatta.

 

Step Board+ Step Board

De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter, så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen.

Knauf Danogips Golvlim påföres det första laget Step Board med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim jäst upp längs samtliga skarvar.

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Lim:

Knauf Danogips golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4l/m2

Step board på TRP-plåt

Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster. TRP-plåt väljs enligt anvisningar för respektive bjälklagstyp under Byggsystem/System Bjälklag/SBS-bjälklag.

Golvkonstruktionen utförs med två skivlag gipsskivor. Det första skivlaget på TRP-plåten kan antingen vara normalgipsskiva Classic Board (helst med rak kant) eller Step Board. Det övre laget skall vara Step Board.

 

Normalgipsskiva Classic Board +Step Board

Normalgipsskivan läggs ut med förskjutna kortkanter och fästs till trapetsplåt med gipsskruv Base (max 1 mm) /Base+ (max 2,5 mm), 10 st/m2 . Ev försänkta kanter utfylls med gipsbruk eller spacklas. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjutes min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med Normalgipsskivornas fogar.

Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar.Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Lim:

Knauf Danogips Golvlim.

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Step Board på träunderlag

För ytavjämning av gamla trägolv som skall förses med nytt ytskikt.
Ett skivlag Step Board

Ej lämpligt för tunna golvbeläggningar. Knauf Danogips golvskiva Step Board skall läggas på helt och någorlunda slätt underlag. Större ojämnheter utjämnas med gipsbruk eller golvspackel. Step Board monteras på korksmulepapp med långkanter vinkelrätt mot golvbrädornas riktning och limmas samman kant i kant med sättlim (Bostic 25, Casco 3887). Kortkantsfogar förskjuts. Step Board kapas med fintandad såg, eller med hjälp av kniv. Skär framsideskartongen, bryt, skär baksideskartongen. Om kortkantsfog kommer över skålad golvbräda, skall fördjupningen utfyllas med gipsbruk eller golvspackel. Step Board fästs med skruv nr.18 s 300. På helt plant underlag kan skruvningen reduceras till s 300 på lång- och kortkanter.

 

Normalgipsskiva Classic Board + Step Board

Classic Board monteras med långkanter vinkelrätt mot golvbrädornas riktning och skruvas fast i underlaget med skruv nr 30 s300 längs kanter och s600 längs skivans mittlinje. Kortkantsfogar förskjuts. Step Board hellimmas tvärs normalgipsskivan. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm från rad till rad. Se även till att fogarna inte sammanfaller med normalgipsskivornas fogar, avstånd minst 150 mm, i annat fall utfylls försänkta kanter med gipsbruk eller spackel. Knauf Danogips Golvlim påföres flödigt det rengjorda underlaget med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget. Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim ha jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ fastsättning golvskivor

Alternativ 1

Skivorna pressas mot underlaget och belastas längs kanter tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 2

Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Alternativ 3

Golvskivorna fästes med skruv s400 längs kanter. Skruv tas bort när limmet torkat. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

 

Lim:

Knauf Danogips Golvlim. Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4 l/m2 .

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Aquapanel Indoor

Vår cementbaserade extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga vägg- och golvskiva för mycket tuffa våtrumsmiljöer. Skivan är helt oorganisk och kan sålunda icke ruttna eller brytas ner, är obrännbar och mycket enkel att bearbeta. Skivan har runda långkanter, raka kortkanter samt en bredd på 900 mm. Tjocklek: 12,5 mm

Användningsområden

Aquapanel Indoor för våtrumsgolv är i första hand framtaget för träbjälklag. Tillsammans med lim och golvspånskiva uppfylls BKR/GVK:s branschregler för våtrum där kartongklädda golvskivor ej tillåts. Det finns även möjlighet att lägga Aquapanel Indoor i två skikt, vilket innebär att man främst arbetar med flytande golvmassa närmast golvbrunn. Vid golvbrunnen bygger man med ett enkelt skivlag Aquapanel Indoor och spacklar fallet mot golvbrunnen i det område där det egentliga behovet finns, närmast golvbrunnen. Man får en mindre fuktbelastande montagemetod. I de flesta fall behöver man dock komplementera med ett tunt lager flytspackel för att säkerställa rätt fallhöjd över hela golvytan. Vid ett skikt Aquapanel Indoor ska lim anpassat för uppstyvning av träbjälklag användas.

Skivan kan även läggas på betongunderlag.

 

Hantering och lagring

Se Montage/Hantering/Cementbaserade skivor

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Kapning och tillpassning

Skivorna kapas i första hand med vår ergonomiskt utformade gipskniv. Markera snitt och skär igenom framsidans glasfiberarmering (sida med text). I vissa fall kan man behöva skära skivan två gånger. Knäck sedan skivan mot en kant och skär baksidans glasfiberarmering en gång. Vid tillpassning med kniv ska man dock vara medveten om att knivblad måste bytas oftare jämfört med tillpassning av en gipsskiva.

Alternativt kan vanlig fogsvans användas.

Vid maskinell sågning används lågvarvig cirkelsåg med kopplad damsugare avsedd för sågning av cementskivor t ex Festool AXT 50LA med dammsugare CTL 22E. Till dammsugaren kan också kopplas sticksåg Festool PS 300IQ. Använd hårdmetall- eller diamantblad.

 

Montage

På spånskiva

På betong

GIFAfloor flex

Vårt golvskivesystem i pressat gipsfibermaterial, GIFAfloor Flex, är speciellt utvecklat för att kunna läggas fribärande och klara även mycket höga laster. Systemet finns i fyra tjocklekar: 19 (som läggs med fullt understöd) 25, 28 och 38 mm beroende på lastfall. Skivans höga densitet borgar också för mycket goda ljudegenskaper. GIFAfloor Flex är lämplig för de flesta underlag och golvbeläggningar och används i alla typer av lokaler. Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Godkänd även i våtutrymmen enligt BKR/GVK:s branschregler. Skivan har not och spont som sammanfogas med lim.

 

Användningsområden

GIFAfloor Flex kan användas på alla typer av underlag såsom träbjälkar, stålprofiler, spånskiva, tryckfast isolering, platonmatta, trapetsplåt, betong och granulat. Skivan är ett utmärkt underlag för alla standardgolvbeläggningar som t ex klinker, trägolv, linoleum och plastmatta.

 

Hantering och lagring

Se Montage/Hantering/Fibergipsskivor GIFAfloor

Kapning och tillpassning

GIFAfloor Flex kapas lättast med högvarvig cirkelsåg och diamantklinga. Använd andningsmask och/eller kopplad dammsugare.

Klicka här för att nå toppen av sidan.

Montage

Säkerställ att GIFAfloor-skivan släpps 10 mm från anslutande konstruktion och täta hålrummet runt om med Knauf Kantisolering.

Skivorna utlägges sedan sammanhängande på rad och sammanfogas. Not och spont skall sitta ihop helt. Använd montageverktyg eller motsvarande så att inte dessa skadas. Skivorna sammanlimmas med Knauf Danogips GF-lim. Temperaturen får ej understiga 10°C. Säkerställ att flödigt med lim appliceras både i not och spont. Limmet ska tränga ut på både ovan och undersida. Detta kan sedan lätt skrapas bort.

Nästa rad påbörjas med den avkapade delen från sista skivan på raden innan. Observera dock att skivskarven måste ha ett överlapp på min 250 mm.

Belasta inte golvet på 12 timmar.

Vid ljudkrav på väggar ≥ 40dB, bör UB 19/FHB 25 utföras med slits. Dilatationsfogar skall nyttjas om golvet löper mer än 15 m i någon riktning eller enligt behov t ex i dörröppningar.

 

Åtgångstal

Knauf Danogips GF-lim: 85 ml/kvm

Knauf Golvprimer 431: 0,2 kg/kvm

Knauf Golvspackel F415: 1,6 kg/mm*kvm

 

Ytbehandling

För att säkerställa att fogar inte framträder i släpljus vid tunnare golvbeläggningar typ plastmatta skall golvet primas med vår Golvprimer 431 och sedan flytspacklas 2-4mm med vårt Golvspackel F415, se separata produktblad/monteringsanvisningar (F415/F431). Torktiden varierar med rådande klimat men golvet är under ideala förhållanden beträdbart efter ca 3 timmar samt beläggningsklart efter 2 dagar.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Kundtjänst

Kundservice ordertelefon är öppen måndag — fredag kl 08.00 — 15.00.
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.