Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Miljö och ekonomi

Montage

Att minimera damm, undvika spill, planera arbetet i tid och ha rätt bemanning är viktiga faktorer för att arbetet med bygget skall flyta på smidigt sätt, både miljömässigt, tidsmässigt och ekonomiskt.
Arbetsmiljö

Gipsskivor innehåller inga skadliga ämnen som man måste skydda sig mot. Inte heller dammet som bildas när man kapar gips är farligt för hälsan. Men som med allt annat damm kan det vara obehagligt, och man bör därför använda någon typ av enklare andningsskydd.

Minimera dammet

Använd inte cirkelsåg, utan kniv eller handsåg, för att kapa skivorna. På detta vis minimeras damm. Vid håltagning för eldosor mm kan det vara lämpligt att använda en hålsåg eller hålfräs, Hole-in-one. De kan också ge upphov till en del damm, men det är enklare än att behöva göra hålen med handverktyg. Arbete med gipsskivor kan orsaka torra händer, men de flesta som arbetar med gips brukar hitta någon lämplig handkräm.

mask_och_skyddsglasogon
Använd skydd för att slippa andas in dammet.

minimera_damm

Använd kniv eller handsåg vid kapning – det ger minst damm.
Uttag för eluttag mm gör man enklast med hålsåg eller -fräs.

 

Rätt bemanning

När man planerar bemanning av jobben bör man ta hänsyn till typ av konstruktion, skivor och andra material. En gipsskiva med 3000 mm längd väga upp mot 50 kg, och det är inget enmanslyft. Man bör också tänka igenom vilken monteringsmetod man skall använda. För att underlätta arbetet kan det vara klokt att använda horisontell montering när det går att använda. Vid montering av tak rekommenderas skivhiss till alla större arbeten. Skivhissen finns också i utförande för användning till snedtak och för montering av liggande skivor till vägg. Skivhissen har också fördelen att den kan användas av en person.

skihiss_med_man
Skivhissen är oumbärlig vid arbete med tak och snedtak.

 

Materialekonomi

En stor del av byggets sammanlagda kostnad består av material. För att hålla förbrukningen på låg nivå måste man behandla allt material på ett sätt som ger få skador och lite spill.

Undvik onödiga kostnader

Gipsskivorna blir i regel en synlig del av bygget och måste behandlas därefter – nästan som färdig panel som bara skall ytbehandlas. Skivor som skadats skall inte monteras i de yttersta, synliga lagen, av beklädnaden. Gör man det, måste de antingen bytas ut senare eller repareras under spacklingsarbetet. Båda delarna innebär onödiga kostnader och skall undvikas.

För att hålla materialförbrukningen nere måste man planlägga monteringen. Det kan man göra på många sätt och varje enskild montör bör ha frihet att lösa det individuellt. I stora drag är det alltid bra att ligga lite före med planläggningen av arbetet. När man kapar en skiva bör man alltid veta var man skall använda de olika delarna.

Kom ihåg att en skiva snabbt blir till småbitar om man arbetar planlöst, men det motsatta kan också gälla. I ljudisolerande konstruktioner med flera lag skivor kan det – av ljudmässiga orsaker – vara en fördel att använda småbitar till de understa lagen. Däremot är det förbjudet i konstruktioner som skall vara brandisolerande.

Planera i tid – det underlättar arbetet

Montering av gipsskivor består till stor del av att hantera skivorna. Antingen vid intransport i startfasen, att vrida och vända vid monteringen, eller röjning och uttransport av spill när arbetet är färdigt. För att underlätta arbetet så mycket som möjligt är det viktigt att planlägga verksamheten. Då slipper man också hantera fler skivor än nödvändigt. Givetvis bör man inte transportera in mer material än vad man behöver för arbetet. Hantering av överflödigt material är onödigt arbete, och kan dessutom ge upphov till extra spill.

Minimera spill

Vid större arbeten bör det vara möjligt att komma ner under 5 procent spill på gipsskivorna, men utan planläggning och fackkunskap stiger andelen lätt upp till det dubbla. Ett tänkt uppdrag som består av att montera 10.000 m2 skivor där man klarar att hålla spillet på 3 procent, innebär 300 m2 spill. Med en skivvikt på 10 kg/m2 innebär det 3 ton extra att hantera för montören. Varje procentenhets ökning av spillet ger montören 1 ton mer att hantera – och kom ihåg – skivorna skall inte bara lyftas en utan flera gånger!

Den allra dyraste gipsskivan på ett bygge är den som inte kommer till användning. Utöver inköpspris och transportkostnader tillkommer hantering, hyra av containrar, borttransport och tippningskostnader. Enbart kostnaderna för tippning kan bli upp mot 10 kr/m2. Det är inte ovanligt att avgiften ligger upp emot 1000 kr/ton för osorterat avfall på soptipparna. Varje m2 spill blir snabbt dubbelt så dyrt som varje levererad skiva. När spillet ökar stiger kostnaderna för de använda skivorna, eftersom dålig materialhantering i form av hög spillprocent snabbt äter upp fördelen av att man gjort bra inköp.

Samhällsekonomiskt och miljömässigt är det självklart en fördel att varje byggprocess har en så god materialekonomi som möjligt. För montören är det också av stort intresse, att han genom att minska spillet använder mer av sin tid på arbete som han tjänar pengar på. Vi kommer att bli tvungna att källsortera överskottet på en byggplats, antingen använda resterna i en återvinningsprocess, eller för att transportera skilda material till olika tippar. Då kommer det att bli ännu viktigare att mängden spill som skall sorteras blir så liten som möjligt.

undvik_spill_01
Undvik spill – planera i förväg och tänk några steg framåt i montaget. Undvik spill – många små bitar blir snart en hel skiva.

 

undvik_spill_02
Undvik spill – använd småbitarna i första skivlaget – men aldrig i brandklassade väggkonstruktioner. Gipsspillet måste hanteras flera gånger. Begränsa mängden. Håll spillet och kostnaderna nere.

 

Överlämning

Det är viktigt att du överlämnar ett bra resultat. Målaren och andra hantverkare som skall jobba vidare efter dig är beroende av ditt arbete. Det påverkar de som projekterat bygget. Naturligtvis är det viktigt för byggherren. Men det är också viktigt för dig. Nöjda kunder och en nöjd byggherre är bra reklam för dig och ditt företag. Du skall överlämna ditt jobb så att det är klart för spackling. Det betyder att alla skruvar skall vara rätt monterade – utan att sticka ut – att det inte finns lös kartong, och att vägg- och takytorna inte har skador som måste bättras innan man kan börja med spacklingen.

Reklamationer

Knauf Danogips står alltid till tjänst, och hjälper dig gärna om det uppstår problem. Råkar du ut för reklamationer bör du ta kontakt med Knauf Danogips med en gång. Vänta inte till dess problemen växer dig över huvudet. Knauf Danogips har många års praktisk erfarenhet av gipsskivor och konstruktioner med gipsskivor. Det är den erfarenheten som du kan dra nytta av och eventuellt spara pengar på.