Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Påbyggnadsväggar med stål- eller trästomme

Montage

Påbyggnadsväggar utnyttjas bl.a till förbättring av existerande väggars värme- och ljudisolerande egenskaper. Konstruktionen utnyttjas också till schaktväggar.
Stommar och skivtyper

Stommarna kan utföras i både stål och trä. Använd endast justerat och torrt trävirke med anläggningsyta mot skivorna på min 36 mm. Den vanligaste skivtypen är Knauf Danogips normalgipsskiva (Classic Board). Knauf Danogips Reno Board med en tjocklek på bara 6,5 mm är speciellt lämplig för renoveringsändamål, men använd aldrig enkelt skivlag mot stomme.

A. Framför befintlig vägg med min 15 mm avstånd. Regel/skena vid golv och tak. Reglar på max s600 mm. Ev. isolering och fuktspärr.

B. Mot befintlig vägg. Ev. bjälke mot golv och tak. Reglar eller läkt på max s600 mm.

C. Schaktvägg eller liknande. Läkt eller panel var max s600 mm. Ev. isolering och fuktspärr. Beklädnad görs med ett eller flera skivlag.

 

Påbyggnadsvägg/Renovering av befintlig vägg med tilläggsisolering

1. Stomme placerad min 15 mm från befintlig vägg. Avståndet bestäms i övrigt av isoleringstjocklek eller önskat hålrum för installationer. Tak- och golvbjälke/skena infästes s400–600 mm. Reglar max s600 mm.

2. Ev PD-remsa eller liknande.

3. Isolering bakom och/eller mellan reglar.

4. Första skivlaget.

5. Andra skivlaget förskjuts ett regelavstånd. Eventuella skivskarvar i höjd förskjuts också min s300 mm. Skivorna fästes längs kanterna med skruv typ Base (stålregelstomme) eller Base W (trästomme) s200 mm och inne på skivorna med skruvar s300 mm. Vid flerlagsbeklädnad kan avstånden i det innersta skivlaget ökas till 750 mm när väggen inte skall brandklassas.

6. Fuktspärren placeras mellan skivorna. Vid enlags skivbeklädnad utförs fuktspärren med klämda/klistrade skarvar på stommen.

7. Ev ljudtätning med akustisk tätmassa vid golv, tak och andra anslutningar.

 

Påbyggnadsvägg/Renovering av befintlig vägg utan tilläggsisolering

1. Läkt (reglar) max s600 mm vid ev uppriktning. Spänn ev upp ett snöre för att bestämma linjen.

2. Beklädnad med Knauf Danogips skivor i ett eller två skivlag. Vid flerlagsbeklädning förskjuts skivorna ett regelavstånd.

 

Fuktspärr

I värmeisolerade ytterväggar eller väggar mot kallt rum skall man normalt montera en fuktspärr av plastfolie eller liknande. Denna sätts upp när isoleringen är på plats, och skall placeras tätt bakom skivorna, alltså på den varma sidan av väggen. Utnyttjas flera lager skivor kan fuktspärren med fördel läggas mellan skivlagen. Skarvarna skall ha 150–200 mm överlappning som kläms mellan skivorna eller över en regel, men de kan också klistras ihop med tejp. Vid övergång till innertak med fuktspärr skall skarvarna utföras på samma sätt. Fuktspärren skall vara helt tät annars uppfyller den ej sin funktion. Undvik därför att perforera den och se till att alla skarvar är täta. Man skall inte ha två lager fuktspärr i en konstruktion, och eventuell fuktspärr i befintlig vägg måste därför avlägsnas.

 

Skivmontage och isolering

Skivorna kan monteras stående eller liggande. Se närmare under skivmontage och hålrumsisolering i Väggar med stålregelstomme och Väggar med träregelstomme. Regler för öppningar, förskjutning av skarvar m.m gäller också påbyggnadsväggar. Se avsnitt Montage av skivor, allmänt.

montage_traregel_pasalningsvagg

montage_pabyggnadsvagg_tillaggsisolering

montage_pabyggnadsvagg_utan_isolering