Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Hörn och anslutningar

Montage

Montaget gäller innerhörn, ytterhörn och anslutningar.

Allt material rör sig och så även gips. Detta montage är till för att minimera och till viss del kontrollera eventuell sprickbildning i anslutningen till andra byggnadsdelar. Allt för att underlätta byggnationen samt leverera ett snyggt slutresultat.

Läs mer om Hörn och anslutningar (PDF)

Branschregler för våtrumsväggar

Utförande av våtrumsväggar styrs av både myndighetskrav samt rekommendationer från branschorganisationer.

Det finns ett tvingande regelverk, Boverkets Byggregler (BBR) samt branschregler från Byggkeramikrådet (BKR), Svensk Våtrumskontroll (GVK) och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). BKRs regler behandlar ytskikt av kakel. GVKs regler behandlar ytskikt av plastmatta och kakel. MVK:s regler hanterar målade ytskikt.

Branschreglerna är frivilliga regelsystem som uppfyller dels de tvingande reglerna som finns i Boverkets byggregler men som även har förhöjda och mer detaljerade krav på utförandet.

 

Knauf Danogips presenterar här de vanligaste branschreglerna, från BKR och GVK:

Branschregler enligt Byggkeramikrådet (BKR)

Branschregler enligt AB Svensk våtrumskontroll (GVK)

vatrum_pool

Skivmaterial för vägg i våtrum

Hela GVK:s Säkra våtrum finns att läsa här

Väggskiva, tätskikt och ytskikt måste fungera ihop. GVK ställer krav på underlaget beroende på fuktbelastning.

 

Våtrumsskivor för normal och hög fuktbelastning

GVK har i samarbete med Byggkeramikrådet tagit fram branschgemensamma kriterier för våtrumsskivor som tål hög fuktbelastning. Det gör det lätt hitta en skiva som är särskilt lämplig för våtrummet och dess konstruktion, som samtidigt innehåller mindre fuktkänsligt material än traditionella skivmaterial. Relativ fuktighet, RF, är ett bra begrepp att känna till som talar om hur mycket fukt materialet kan ta upp i sina porer och håligheter utan att ta skada och samtidigt fungera mekaniskt.

 

Våtzoner ställer krav på underlag

GVK delar in våtrummet i våtzoner, vilket ställer krav på tätskikten i våtrumsväggar med keramiska ytskikt. Det innebär att skivvägg ska förses med vattentätt skikt av plastmatta eller tätskiktsfolie i duschplats plus en meter. Är duschen placerad mot en yttervägg, ska hela väggen förses med plastmatta eller tätskiktsfolie.

 

GVK kräver att våtrumsskiva och tätskikt fungerar ihop

I tätskiktsleverantörens monteringsanvisning ska det tydligt framgå hur man ska montera tätskikt på en viss typ av väggskiva. Vid plastmatta ska limleverantören ge samma anvisning. Man brukar ange att underlaget är sugande eller ej sugande, vilket i praktiken har betydelse för hur plastmatta/tätskikt fäster på olika underlag med lim som är vattenbaserade. Dessa lim behöversugande underlag för att tätskiktet ska fästa ordentligt. Det finns även fästmedel som fungerar när underlaget är mycket tätt, det vill säga ej sugande. Tänk på att vissa väggskivor ska förbehandlas – till exempel med vidhäftningsprimer eller spackel. Tänk också på att stora plattor ofta är tjockare och därmed tyngre per ytenhet, vilket ställer höga krav på både underlag och tätskikt.

 

Kontrollera alltid att våtrumsskivan:
 • Är monterad enligt skivmaterialleverantörens anvisning/rekommendation avseende avstånd mellan reglar, bredd och höjd, tjocklek och antal lager skivor.
 • Är skivan lämplig för ändamålet? Fungerar den tillsammans med tätskiktet som ska installeras?
 • Tänk på att badrum som ska förses med kakel, natursten och dylikt måste ha ett starkt underlag som rör sig så lite som möjligt. Annars spricker och lossnar plattorna lätt. Träbaserade skivor ska till exempel inte användas tillsammans med keramiska ytskikt.
 • Kräver skivan förbehandling i form av vidhäftningsprimer, spackel etcetera?
 • Överväg alltid att montera en våtrumsskiva som tål minst 85 % relativ fuktighet, RF.

GVK delar upp byggskivor på följande sätt:

Skivmaterialets fukttålighetKritiskt fuktnivå
Normal fuktbelastningUpp till cirka 75 % RF
Till exempel gipsskiva med kartong.
Hög fuktbelastningUpp till cirka 85 % RF
Till exempel byggskivor bestående av fibergips, cellplast och cement.

vatzoner

 

GVKs lägsta krav på skivmaterial beroende på tätskikt:
Tätskikt/ytksiktSkivmaterial
Ytskikt av kakel på vätskebaserat tätskikt
 • Vätskebaserat tätskikt ska inte appliceras i våtzon 1.
 • Gipsskiva med kartong kan användas i våtzon 2 om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.
Ytskikt av kakel på plastmatta som tätskikt eller på tätskiktsfolie
 • Gipsskiva med kartong kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2.
 • Vid installation av tätskiktsfolie på gipsskiva med kartong ska leverantören ange om detta utförande är möjligt.
 • Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan tätskikt och skiva är säkrad.
Yt- och tätskikt av plastmatta (beläggning och beklädnad)
 • Gipsskiva av kartong kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2.
 • Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan plastmatta och skiva är säkrad. Underlaget ska vara så beskaffat att installationen inte ger upphov till skönhetsfel, till exempel i skarvövergångar.

Knauf Danogips rekommendationer för våtrumsväggar

Väggstomme i våtrum

Stålregelstomme

Vid kaklade konstruktioner rekommenderas alltid minst 70 mm Multiregelstomme. Ska 45 mm regelstomme användas bör denna utföras med System Förstärkningsregel.

 

Träregelstomme

Träregelkonstruktioner är tillåtna enligt Byggkeramikrådet (BKR) och Svensk våtrumskontroll (GVK) men Knauf Danogips rekommendation är att i första hand använda sig av stålregelstomme på grund av risken för rörelser i konstruktionen. Om träreglar ska användas bör dimensionen vara minst 70×45 mm. I väggar mellan våtutrymmen bör dock träregelstomme helt undvikas p g a risken för mikrobiell påväxt. Kortlingar av massivträ eller träbaserade skivor kan dock användas för infästning.

 

Skivkonstruktioner

Skivval i våtzon 1
 • I våtzon 1 rekommenderas alltid i första hand den robusta, fukttåliga och formstabila Aquapanel Indoor i kombination med tätskikt av folietyp (VTvF). I andra hand, i mindre frekventerade våtutrymmen t ex bostäder, kan även den gipsbaserade skivan Humidboard 2.0 användas som även den uppfyller kraven enligt BKR/GVK.
 • I stora våtutrymmen med en väl avgränsad duschzon kan en zondelning enligt BKR/GVK göras. Knauf Danogips avråder dock från att använda olika skivtyper på samma väggyta. Övergången mellan våtrumsskiva och kartonggips bör således aldrig göras inne på vägg.
 • GVK godtar kartongklädda gipsskivor (Classic Board) även i våtzon 1 förutsatt att plastmatta används som tätskikt. Knauf Danogips rekommendation är dock att aldrig använda kartonggips inom våtzon 1.

 

Skivval i våtzon 2
 • BKR/GVK godtar användning av kartongklädda gipsskivor (Classic Board) i våtzon 2. Knauf Danogips rekommendation är dock att alltid använda oorganiska våtrumsskivor i hela våtutrymmet (dvs inklusive våtzon 2) i kombination med tätskiktssystem av folietyp (VTvF).
 • I första hand bör Aquapanel Indoor användas, i andra hand den gipsbaserade (utan kartong) Humidboard 2.0. Skälet till detta är att säkerställa en optimalt fuktsäker konstruktion samt att göra utrymmet mer flexibelt för framtida verksamhetsförändringar med eventuellt högre våtrumskrav eller förflyttning av duschzon.
 • Om Classic Board ändå används i våtzon 2 bör alltid tätskiktssystem av folietyp VTvF användas. Classic Board ska alltid sättas i dubbla skivlag för att erhålla tillräcklig stabilitet för kaklade konstruktioner.

 

 

Våtrum mot yttervägg

Ytterväggar i våtrum bör alltid i första hand utföras med ett, eller vid förhöjda krav på ljud och brand, två skivlag Aquapanel Indoor eller i andra hand Humidboard 2.0 i dubbla skivlag på ytterväggens insida. Knauf Danogips rekommenderar att ångspärr i våtrumsyttervägg alltid ersätts med en diffusionsöppen folie. Väljs ändå ångspärr i väggen bör alltid Aquapanel Indoor användas för optimalt fuktmotstånd mot eventuell instängd fukt mellan tätskiktssystem och ångspärr.

Våtrum mot innervägg

I våtrum som vetter mot innerväggar föreligger inte samma komplicerade fuktproblematik som i ytterväggens fall. T ex kan man i ett våtrum vilket saknar ytterväggar genom en s k fuktsäkerhetsprojektering komma fram till ett betydligt lägre ånggenomgångsmotstånd (Z-värde). Knauf Danogips gav SP i uppdrag att göra en beräkning på vilket ånggenomgångsmotstånd ett tätskikt på en vägg bestående av Aquapanel Indoor + kakel på  våtrumssidan samt målad/tapetserad normalgips (Classic Board) på den andra sidan krävde. Normalgipsskivans kritiska 75 % RF var dimensionerande. Försöket visade att Z=50.000 s/m skulle vara tillräckligt för tätskiktssystemet. Detta ska jämföras med ”Allmänt råd” i BBR på >1.000.000 s/m för alla typer av våtrumsväggar (VTv/VTvF).

 

Offentliga våtrum

I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen i sim- och sporthallar samt skolor, innemiljöer i badhus/simhallar, spol- och tvätthallar samt i storkök/diskrum och liknande miljöer rekommenderar Knauf Danogips alltid att Aquapanel Indoor används. Gipsbaserade skivor bör undvikas helt i dessa miljöer.

 

Infästning i våtrumsväggar

Träbaserade skivor får enligt BKR/GVK användas som inre skivlag för upphängning i både våtzon 1 och våtzon 2. Dessutom har Säker Vatten anvisningar med 15 mm plywood. Knauf Danogips rekommendation är dock att helt undvika träbaserade skivor som skivlag i våtzon 1. Skälet till detta är risken för rörelser och sprickbildning i konstruktionen. Även tätskiktsystemet kan ta skada av dessa rörelser. Inbyggt organiskt material ökar dessutom risken för mikrobiell påväxt. Ska träbaserade skivor ändå användas bör det kortlas mellan reglarna med t ex kortlingsbeslag KB12. För mer information se Montage/System Innervägg/Våtrumsväggar/Infästningar i våtrumsväggar.

Håltagning genom tätskiktet ska om möjligt undvikas. I många fall fungerar lim eller sugproppslösningar. Vid nyproduktion i våtzon 1 ska rörgenomföringar lösas med därtill anpassade fixturer och övriga infästningar göras i massiva konstruktioner t ex kortling i massivträ eller tjockare träbaserat skivmaterial. I avsnittet Infästningar och installationer i våtrumsväggar visas exempel på detta.

 

Övriga våtutrymmen

I WC/toaletter (utan dusch), tvättstugor samt utrymmen med varmvattenberedare får både kartong- och träbaserade skivor användas på väggytor inom hela utrymmet. Vid WC i hårdare offentliga miljöer t ex skolor och sim-/sporthallar rekommenderar dock Knauf Danogips att Aquapanel Indoor används istället för kartonggips. Detta på grund av stor risk för åverkan och direkt vattenbegjutning/översvämning.

 

Vägghängda toaletter

Knauf Danogips rekommenderar att alltid, även i vanliga WC utan dusch/bad samt WC i våtzon 2, i första hand använda den oorganiska och cementbaserade våtrumsskivan Aquapanel Indoor i väggar med inbyggda WC på grund av risken för kondens och/eller läckage från spolcisternen samt för att klara rörelser i toalettinfästningen. I andra hand väljs den oorganiska och gipsbaserade Humidboard 2.0.

Montage av Aquapanel Indoor

Vår cementbaserade extremt robusta, vatten- och fuktbeständiga våtrumsskiva för mycket tuffa våtrumsmiljöer. Skivan är helt oorganisk och kan sålunda icke ruttna eller brytas ner, är obrännbar och mycket enkel att bearbeta. Skivan har runda långkanter, raka kortkanter samt en bredd på 900 mm. Tjocklek: 12,5 mm
Hantering

Se Montage/Hantering/Cementbaserade skivor

Kapning

Knauf Danogips cementbaserade skiva Aquapanel Indoor är lätt att kapa. Skär igenom armeringsnätet på framsidan (slät sida med text) med en gipskniv. Använd gärna Knauf Danogips vinkelhake Vinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom armeringsnätet på baksidan. Vid tillpassning med gipskniv ska man dock vara medveten om att knivblad måste bytas oftare jämfört med kapning av en gipsskiva. Det kan även vara behov av att skära igenom armeringsnätet två gånger.

montage_aquapanel_indoor_kniv

Skivorna kan även kapas med en vanlig fogsvans.
aqua_cirkelsag
Önskas en skarp kant och/eller om det är stora mängder skivor som ska kapas kan mekanisk sågning utföras med en lågvarvig cirkelsåg med diamantkapklinga avsedd för cementskivor. Cirkelsågen bör vara utrustad med styrskena samt ha anslutning till dammutsug. Exempel på cirkelsåg är Festool AXT 50 LA med dammsugare CTL 22 E.

Om sticksåg ska användas ska denna ha hårdmetall- eller diamantblad. Exempel på lämplig sticksåg är Festool PS 300 IQ.

Håltagning

Håltagning för exempelvis eldosor utförs med dosfräs med hårdmetallbeläggning och som är avsedd för cementskivor. Exempel på lämplig dosfräs är M70 från Arne S Andersson Verktygs AB. Även Hilti och Dewalt har dosfräs anpassade för cementskivor.

montage_dosfraes_aquapanel

För större håltagningar exempelvis för ventilationskanaler används sticksåg med hårdmetall- eller diamantblad. Exempel på lämplig sticksåg är Festool PS 300 IQ. Även hålsåg med hårdmetalltänder kan användas.

Vid håltagning ska hålstorlek utföras med hänsyn till dimension på installationen/genomföringen samt med hänsyn till eventuell tätning och tätningens min/max bredd.

 

Skivmontage

1. Skivorna monteras liggande mot regelstomme på max s 600 mm eller stående mot regelstomme på max s 450 mm. Skivorna monteras i ett eller flera skivlag och uppfyller även vid 1 skivlag och regelstomme s 600 mm branschregler för våtrum och med beklädnad med kakel. Vid schaktväggar ska dock alltid konstruktion utföras med minst dubbla skivlag. Regelstomme kan vara av stål eller trä. Se till att skivans överkant är vågrät och att skarvar placeras mitt på reglarnas flänsar.

montage_aquapanel_indoor_01

Minsta rekommenderade regeldimension för olika regeltyper vid beklädnad med kakel:
– Multiregel MR 70
– Förstärkningsregel FR 45
– Träregel 45 x 70

 

2. Skivan skruvas fast med Aquapanel Maxiskruv. Skivans framsida (slät sida med text) skall vara vänd in mot rummet. Skiva skall ligga an mot underlaget vid fastsättning. Pressa den inte på plats. Max skruvavstånd är s 250 mm. Skruvavstånd till skivkant är 15 mm. Skruvarna skall skruvas in så att skruvhuvudet ligger plant med skivans yta.

montage_aquapanel_indoor_02

 

3. Skivorna skall förskjutas så att det inte uppstår kryss mellan långkanter och kortkanter.

montage_aquapanel_indoor_03

Limning av fogar

Fogar limmas med Aquapanel Foglim enligt punkt 4 – 9.

montage_aquapanel_indoor_limning_01


OBS!
I konstruktioner där tätskikt av duk/folie/matta ska användas är det dock endast nödvändigt att limma skarvar som inte är understödda av exempelvis regel, kortling, T-skarv/plåtband. Därtill gäller att ska enbart våtrumsmatta användas (ingen kakelbeklädnad) ska väggen först bredspacklas, se information nedan under Ytbehandling av Aquapanel Indoor.

 

4. Skivkanter rengörs före limning. Använd pensel eller borste som fuktats i rent vatten.

montage_aquapanel_indoor_limning_04

5. Applicera Aquapanel Foglim på skivans kortkant som skall ansluta till nästa skiva. Limmet skall appliceras i en obruten sträng. Limmängden skall vara så stor att den trycks ut ur fogen när nästa skiva monteras.

montage_aquapanel_indoor_limning_05

6. Observera att applicering av lim skall göras innan nästa skiva monteras.

montage_aquapanel_indoor_limning_06

7. Tryck fast nästa skiva ordentligt i limsträngen och skruva fast skivan.

montage_aquapanel_indoor_limning_07

8. Överflödigt lim tas bort efter limmet härdat.

montage_aquapanel_indoor_limning_08

9. Vid montage av nästa skivrad appliceras Aquapanel Foglim längs skivans långkant. Överflödigt lim tas bort efter limmet härdat.

 montage_inbrottsskydd_013montage_aquapanel_indoor_limning_10

 

Åtgångstal
ProduktÅtgång
Maxiskruv15-18 st/m2
Foglim60 ml/m2
Aquapanel Primer50 g/m2
Fogspackel Vit0,8 kg/mm/m2
Q4 Finish1,7 kg/mm/m2
Armeringsnät1 m2/m2

 

Konditionering och förbehandling av Aquapanel Indoor innan ytbehandling inkl. plattsättning

Konditionering

Innan ytbehandling (även plattsättning) ska skivorna konditioneras (anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet). Beroende på temperatur och relativ luftfuktighet kan det ta några dygn innan skivan är lämplig för ytbehandling. Okulär vägledning är att en torr skiva är ljusgrå medan en blöt skiva är mörk grå.

Förbehandling

Skivor ska primas med Aquapanel AI Primer innan ytbehandling. Temperaturen ska vara minst +5°C vid primning.

Målning

Anvisningar för spackling och målning

Hus AMA 98 KB Skikt av cement- eller gipsbaserade skivor

1. ANVISNINGAR FÖR SPACKLING OCH MÅLNING

1.1 Förarbete

För att målningsbehandlingen skall få tillräckligt god vidhäftning skall skivorna vara torra och dammfria. Skivorna ska primas med Aquapanel AI Primer.

1.2 Spackling och målning

Använd färgtyper lämpliga för betong. Olje- och alkydfärger kan endast användas om grundning först gjorts med alkaliresistent färg.

Utförande:

 •  2 ggr spackling av skruvhuvuden
 •  Iläggning av remsa i spackelmassa
 •  2 ggr skarvspackling
 •  1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet
 •  Avslipning
 •  3 ggr strykning där första strykningen skall vara av färgtillverkaren rekommenderad alkaliresistent färg

Länk till ytterligare information om ytbehandling av Aquapanel Indoor

Montage av Humidboard 2.0

Vår gipsbaserade, glasfibervävklädda våtrumsskiva med försänkta långkanter samt raka skurna kortkanter. Oorganisk. Tjocklek: 12,5 mm.
Hantering

Se Montage/Hantering/Syntetfiberklädda gipsskivor

Tillpassning och håltagning

Skivorna är lätta att kapa. Skär igenom glasfiberväven på framsidan med en gipskniv. Använd gärna vår vinkelhake Vinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom glasfiberväven på baksidan.

Utskärningar vid öppningar utförs med en fintandad såg. Använd dock alltid en kniv till det långa snittet.

Hål utförs med cirkelskärare eller sticksåg innan skivan monteras.

Ska smala remsor skäras bort är det enklast att använda vår Kantskärare. Ett specialverktyg som skär igenom glasfiberväven på skivans fram- och baksida på en och samma gång.

Skivmontage

Humidboard 2.0 sätts i dubbla skivlag vid kaklade konstruktioner med regelavstånd s 450 mm. Minskas regelavståndet till s 300 mm kan enkelt skivlag användas men vi rekommenderar att i första hand välja 2 skivlag vid täthetsklass VTv då detta medför en större säkerhet vid eventuella rörelser i genomföringar. Rörelser som kan påverka konstruktionens täthet. Schaktväggar kläs alltid med minst 2 skivlag. Regelstomme utförs med antingen stål- eller träregel i minst 70 mm dimension (45 mm förstärkningsregel kan användas).

montage_humidboard_2_01

1. Regelavstånd:

Vid 1 lag Humidboard 2.0 max s 300 mm.

Vid 2 lag Humidboard 2.0 max s 450 mm. Andra avstånd kan vara föreskrivna vid stora belastningar

2. Innersta skivlag vid flera skivlag: Skruvavstånd max 600 mm om inte annat föreskrives, t.ex. brandkrav.

3. 1 skivlag eller yttersta skivlag vid flera skivlag:

Längs skivkanter – skruvavstånd s 200 mm

inne på skivan – skruvavstånd s 300 mm

Humidboard 2.0 monteras likt standardgipsskivor med Knauf Danogips skruv Base/Base+/BaseW (Multiregel, Standardregel samt Akustikregel/Förstärkningsregel/Träregel).

Knauf Danogips Limsystem fungerar även utmärkt tillsammans med Humidboard 2.0.

OBS! Vid montage av Humidboard 2.0 bör man köra skruvdragare på ett lägre varv och vara försiktig vid försänkningen. Syntetfiberväven har mindre motstånd än kartongen på en vanlig gipsskiva.

4. Vid flerlagsbeklädnad skall skivorna monteras med förskjutna skarvar mellan lagen.

Ytbehandling av Humidboard 2.0

Plattsättning

 

Förberedelser

Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (skivorna ska anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet).

Humidboard 2.0 är icke-alkaliresistent, vilket innebär att skivan måste förbehandlas med t ex en häftprimer innan man applicerar cementbaserade produkter.

 

Målning
Förberedelser

Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (skivorna ska anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet). Vid målning inomhus skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärda till minst +10°C. Vid uppsättning av tapet och väv inomhus skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmt till minst +15°C.

Humidboard 2.0 har klassning ”icke-sugande” och skivorna ska primas innan ytbehandling. Humidboard 2.0 är icke-alkaliresistent och ska primas med primer enligt färgleverantör/färgtillverkare.

 

Anvisningar för spackling och målning

Hus AMA 08 KBC.41 Skikt av gipsbaserade skivor med glasfiberarmering

1. ANVISNINGAR FÖR SPACKLING OCH MÅLNING

1.1 Förarbete

För att målningsbehandlingen skall få tillräckligt god vidhäftning skall skivorna vara torra och dammfria. Humidboard 2.0 är icke-alkaliresistent och ska primas med primer enligt färgleverantör/färgtillverkare.

1.2 Spackling och målning för standardyta

Utförande:

 •  2 ggr spackling av skruvhuvuden
 •  Iläggning av glasfiberremsa i spackelmassa
 •  2 ggr skarvspackling
 •  1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet
 •  Avslipning
 •  3 ggr strykning där första strykningen skall vara av färgtillverkaren rekommenderad alkaliresistent färg

 

 

Målning i våtrum

För målade system i våtrum följ anvisningar från Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

Gipsputs i våtrum

Knauf Danogips gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.

I branschreglerna BBV 14:1 avsnitt 3:4 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts ska uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2008 utgåva 1 ”Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav.

I standarden anges krav på bland annat start härdningstid, böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfasthet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halt av gipsbindemedel.

I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knauf Danogips gipsputser i enlighet med den svenska standarden.

ProduktBeteckning enl SS-EN 13279-1:2008
MP75 LB4/50/2
RotbandB4/20/2

 

Beteckningen betyder följande: B4 = Gipsputs med lätt ballast

50 resp 20 = Start härdningstid i minuter

2 = Tryckhållfasthet i N/mm2

Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta.

Nämnda produkter är alltså mycket lämpliga att använda som underlag i våtrum och i enlighet med gällande branschregler.

 

Produktinformation för MP75 L

Produktinformation för Rotband

Montageanvisning för gipsputs

gipsputs_vatrum

Infästning i våtrumsväggar

Knauf Danogips har lösningar för alla typer av infästningar i våtrumsväggar, allt från enklare upphängning till tyngre infästning t ex tvättställ och vägghängda toaletter.

Allmänt

Enligt Byggkeramikrådet (BKR) samt Svensk Våtrumskontroll (GVK) ska skruvinfästningar för efterkommande installationer i våtzon 1 endast göras i massiv konstruktion eller särskild konstruktionsdetalj. I våtzon 2 tillåts genomgående skruvning med t ex plugg och expander eller olika former av lastfördelningsskivor i trä eller stål. Om möjligt bör lättare infästning ske genom limning, i synnerhet inom våtzon 1. För detaljerad information samt lastfall avseende pluggar och nylon-/metallexpander hänvisas till Infästning i skivmaterial. Nedan redovisas olika typer av förstärkningar som kan användas för tyngre infästning i våtrumsväggar.

Olika typer av förstärkningar för upphängning i regelstomme

För tunga föremål och/eller sådana som kan utsättas för dynamisk last t ex tyngre skåp, tvättställ, vägghängda toaletter, skötbord, handtag, duschstång samt duschblandare måste väggen förstärkas för att klara belastningen. Knauf Danogips har här flera alternativ:

Kortling av Plywood med kortlingsbeslag KB 12

Enligt BKR/GVK godkänns träbaserat skivmaterial som underlag för infästning. Knauf Danogips avråder från användning av Plywood som inre skivlag. Skälet till detta är risken för rörelser och sprickbildning i konstruktionen. Även tätskiktsystemet kan ta skada av dessa rörelser. I stället bör träbaserade skivor kortlas mellan reglarna med Knauf Danogips kortlingsbeslag KB 12. Detta för att säkerställa att eventuella fuktrörelser i den träbaserade skivan ej överförs till stommen genom mekanisk infästning. Till kortlingsbeslag KB 12 används 12 mm Plywoodskivor i tillpassade remsor ≥300 mm, se figur 1. Vid tyngre laster bör Förstärkningsreglar användas istället för Multireglar som regel i anslutning till KB 12. Vid dynamiska laster ska alltid förstärkningsreglar användas.

Om Plywood ändå skall användas som inre skivlag

Om konstruktionen ändå utförs med träbaserad skiva innerst är det mycket viktigt att känna till och planera arbetet med hänsyn till formförändringar. Information hämtas i första hand från leverantör av träbaserad skiva. Om inget annat anges rekommenderar dock Knauf Danogips följande:

 • Minst 12 mm konstruktionsplywood av kvalitet lägst P30. Säker Vattens anvisningar kräver minst 15 mm tjocklek
 • Plywood skarvas över regel och där skivskarvar är förskjutna i förhållande till överliggande våtrumsskiva
 • Plywood fästs i regelstomme
 • Plywood ska ha en maximal fuktkvot på 12% innan montage av Knauf Danogips våtrumsskiva
 • Tyngre infästningar fästs i kortlingar eller i färdiga fixturer

 

 

Komplettering med kortling i trä

Ett annat alternativ är att placera kortlingar i trä i rätt dimension mellan stålreglarna. Denna konstruktion är vanligt förekommande för infästning av handfat i WC. Vid mycket tunga och/eller dynamiska laster krävs fixtur alternativt kontakta Knauf Danogips. Liksom vid kortlingsbeslag KB12 bör anslutande stålreglar vara av förstärkningstyp. Kortling i trä kan användas inom våtzon 1 för att uppfylla BKR/GVK:s krav.

Fixturer för tyngre infästning

För tyngre produkter såsom sanitetsporslin och rostfri inredning kan också färdiga fixturer väljas. Till höger visas några exempel på detta bl a fixtur för vägghängd toalett och fixtur för tvättställ. På grund av att tung och dynamisk last kan förväntas i konstruktionen ska förstärkningsreglar monteras på vardera sidan av fixturen.

Byggkeramikrådets rekommendationer för efterkommande installationer

Skruvinfästningar ska förseglas enligt tät- skiktstillverkarens monteringsanvisning.

Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massiv konstruktion, såsom betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj, (t ex kortling).

För ökad säkerhet mot fuktskador är det lämpligt att alltid välja system med infästning genom limning. (Källa BBV 10:1)

Läs mer på Byggkeramikrådets hemsida

Branschregler för infästning i våtrumsvägg enligt Säker Vatten

Rätt byggd håller vägen tätt även för infästning med skruv. Läs mer på Säker Vatten

 

Max momentkapacitet för MR-regelstomme får inte överskridas vilket är 0,3/0,4 kNm per regel för enkelt resp dubbla skivlag.

vatzoner

 

KB12_figur01

 

fixtur_handfat

 

fixtur_toalett