Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Montage av skivor, allmänt

Montage

Skivor till vägg kan monteras stående (vertikalt) eller liggande (horisontellt). Stående skivor ska i det yttre skivlaget monteras oskarvade mellan golv och tak där höjden understiger 3,0 m. I tak monteras skivorna normalt tvärs underlag, men ljusinsläpp bör bestämma montageriktningen så att tvärskarvar placeras parallellt med det infallande ljus som bedöms ha störst betydelse för släpljus. Skivkanterna läggs tätt intill varandra, de skall inte pressas eller stötas hårt samman. Alla kortkanter fasas av med kniv eller fashyvel alternativt används Surface Board med samtliga fyra kanter försänkta.
Infästning

Skivorna skruvas i underlaget eller så limmas gipsskivorna med Knauf Danogips Limsystem. Limning med Knauf Danogips Limsystem ger förbättrad väggkvalitet samt bättre arbetsmiljö.

Skruvmontage

Det ska användas skruv som är avsedd för aktuell skivtyp samt för stål- eller trästomme. Använd skruvdragare som försänker skruven 0,5–1,0 mm. Kartongen får inte skadas. Skruvavstånd till kartongklädd skivkant ska vara 10 mm och till skivkanter utan kartong 15 mm. Skruvlängd ska vara skivtjocklek för gipsskivorna + 20 mm in i träregel (för brandklassificering med skiva Sceura Board gäller + 25 mm in i träregel) eller + ca 10 mm i stålregel. Vid användning av torr fogtätning behövs ytterligare ca 5 mm. Detta gäller om inte skruvtillverkare föreskriver annat.

Långa väggar

Vid montage av längre kontinuerliga väggar bör man montera reglarna efterhand som man monterar gipsskivorna. Gipsskivor har toleransmått upp till – 3 mm vilket gör att alla skivor inte är exakt 900/1200 mm breda. Beaktar man inte gipsskivans breddmått och monterar alla reglar före montering av gipsskivor riskerar man att efter ett antal meter att ”missa” regeln. Detta är extra känsligt vid montage på stålreglar med smala flänsar.

I de fall där gipsskivorna kommer att monteras i ett senare skede än regelstommen (oavsett om all skivbeklädnad ska monteras senare eller när det är en komplettering av en väggsida och/eller fler skivlag vid ett senare tillfälle) är det viktigt att montera reglarna med exakt rätt centrumavstånd t.ex. 450 eller 600 mm och inte efter skivmått. Översta skivan i varje skivpaket kontrollmäts och skivorna monteras vid behov med eventuell spalt mellan skivorna.

gipsskruv_korrekt

faestavstand

(1) Vid montage av Knauf Danogips Ceiling Board på tvären av underlaget reduceras avstånden till 200 mm.

Skruvavstånd

För att väggens statik- och brandegenskaper ska uppfyllas gäller skruvavstånd enligt tabell till höger.

Flera skivlag

Samtliga skivlag ska fästas i regelstommen vid montage med skruv och oavsett skivtyp. För samtliga väggkonstruktioner gäller att yttersta skivlag skruvas s 200 längs skivans kanter och s 300 mm inne på skivan. För inre skivlag tillåts glesare skruvning med s 600 mm lngs kanter och inne på skivan. Vid montage av plywood bakom gipsskivorna ska gipsskivorna skruvas i regelstommen. Knauf Danogips rekommendation är att i första hand inte använda träbaserade skivor direkt bakom gipsskivor, använd istället Knauf Danogips kortlingsbeslag KB12-49.

Väggar

Liggande montage

Kortkantsskarvar understöds och förskjuts.
Vid flera skivlag ska både kortkantskarvar och långkantsskarvar mellan skivlag förskjutas minst 150 mm.

Brand och ett lager

Brandklassad vägg med ett lager skivor:
Alla skarvar ska understödjas med kortling typ T-skarv eller motsvarande.
montage_liggande

Liggande montage och Brand och ett lager

 

Stående montage

Långkantsskarvar understöds och ska vid flera skivlag förskjutas ett regelavstånd, dock minst 100 mm mellan skivlag.
Eventuella kortkantsskarvar förskjuts med minst 150 mm*) och understöds (vid flera skivlag och om inte brandklassad vägg är det enbart kortkantsfog i yttre skivlag som behöver ha underlag med t.ex. T-skarv).
*) Vid vägghöjd över 3 m och vid minst 2 skivlag längmonterade skivor på vardera sida av vertikal regelstomme s 450/s 600 mm kan skarv i höjdled utföras på samma nivå inom skivlaget.

montage_staende
Stående montage

Brand och två lager, Brandklassad vägg med två lager skivor: Alla skarvar skall understödjas med kortling typ T-skarv eller motsvarande.

TIPS! Vid höga väggar med kortkantsskravar används med fördel Surface Board, med samtliga fyra kanter försänkta, för att erhålla optimala förutsättningar för en slät skarvspackling.

Tak

Skarvar/Släpljus

Om möjligt bör man planera montaget så att kortkantskarvarna i det synliga skivlaget löper parallellt med ljusinsläppet i de största fönstren.

Ett lager på tvären

Kortkanter ska understödjas och förskjutas.

montage_tak_01
Skarvar/Släpljus och Ett lager på tvären

 

Ett lager på längden

Långkanter understöds och kortkantsskarvar förskjuts och ska understödjas med kortling, t.ex. T-SKARV.

Flera lager

Alla skarvar förskjuts.
Man kan byta riktning från skivlager till skivlager.
Sista lagret bör monteras på tvären mot underlaget.
Alla tvärmonterade kortkanter skall understödjas och längsmonterade kortkanter i yttre skivlag.

TIPS! För att erhålla optimala förutsättningar för en slät skarvspackling rekommenderas användning av Surface Board, med samtliga fyra kanter försänkta.

montage_tak_02
Ett lager på längden och Flera lager

 

Skivhiss

Vid montage av skivor i tak är en skivhiss till stor hjälp. Den når upp till över 3000 mm, och med förlängningsarm kan lyfthöjden ökas ytterligare. Det finns också tillbehör som gör det möjligt att vinkla hissen, så att den kan användas mot snedtak och dylikt utan att skivorna glider.

Både väggar och tak

Infästning av skivor

Man bör börja med att fästa skivorna ungefär på mitten och sedan arbeta sig ut mot sidorna.

Försänkning mot försänkning

Skivor med försänkta långkanter bör monteras med försänkning mot försänkning. Placera företrädesvis kapade kanter vid avslutningar och hörn. Kom ihåg att kortkanter och kapade kanter måste avfasas innan montage eller monteras med 2–3 mm springa där de placeras i skarvar som skall spacklas.

Aldrig i kors!

Skivorna får inte monteras så att skarvarna bildar kors.

OBS! Detta gäller ej Knauf Danogips takskiva Ceiling Board, se särskilda anvisningar.

montage_vaggar_o_tak_01
Försänkning mot försänkning och Aldrig i kors!

 

Öppningar

Läs mer om öppningar i innerväggar här ny länk.

montage_vaggar_o_tak_02
Öppningar
Stomme/skivtypMultiregel/Vanligt stål
(1 lag/2 lag/3 lag/4 lag)
Förstärkningsregel
(1 lag/2 lag/3 lag/4 lag)
Träregel
(1 lag/2 lag/3 lag/4 lag)
Classic BoardBase 25/38/55/75Base+ 25/40/48/75Base W 30/40/55
Solid BoardCresco 25/41/75Cresco+ 25/38Cresco F 32/42
Secura BoardBase 25/38/55/75Base+ 25/40/48/75Base W 40/55
Surface BoardBase 25/38/55/75Base+ 25/40/48/75Base W 30/40/55
SafeboardCresco 25/41/75Cresco+ 25/38Cresco F 32/42
Ceiling BoardBase 25/38/55/75Base+ 25/40/48/75Base W 30/40/55
Secura Ceiling BoardBase 25/38/55/75Base+ 25/40/48/75Base W 40/55
PlywoodMill 28Mill+ 28Mill 28
Humidboard 2.0Base 25/38/55/75Base+ 25/40/48/75Base W 30/40/55
Ultra BoardCresco 25Cresco+ 25Cresco 32

Knauf Danogips rekommenderade skruvtyper.