Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

KROS

Montage

Ett byggprojekt är en kedja av händelser. I varje länk av denna kedja finns det möjligheter till besparingar – som måste tas till vara för att konkurrenskraften ska kunna bibehållas eller stärkas.

Knauf Danogips har under många år samlat kunskaper och resurser för att hjälpa till med den resursoptimering som krävs. Resultatet av detta har blivit KROS – Knaufs ResursOptimeringsSystem, ett helt system av kunskaper för ett effektivare byggande.

Projektanalysen ligger till grund för resursoptimeringen

I ett tidigt stadium görs en projektanalys i samarbete med entreprenören för att upptäcka om besparingar och effektiviseringar kan göras. Med ledning av dessa uppgifter kan man bedöma vilka insatser som är ekonomiskt fördelaktiga och hur de ska anpassas till projektet. Rätt anpassning ger bättre ekonomi.

Vi ser till att rätt produkter används

Genom att gå igenom produktvalet kan vi utifrån objektiva kriterier föreslå produkter som bäst passar produktionssätt och funktion.

Kalkyl

En enkel jämförande kalkyl visar, att med hjälp av KROS blir totalkostnaden lägre.

En checklista ser till att samarbetet fungerar

Samarbetet mellan materialleverantören och entreprenören styrs med hjälp av en checklista, som utformats av Knauf Danogips i samband med framtagningen av KROS.

Rätt mängdning och märkning för varje projekt

Mängdningen görs med utgångspunkt i projektets storlek, tid för planering och ekonomiska fördelar. Mängdningsområdena förses med unika beteckningar som sedan genomgående används vid materialmärkning, leveransplanering, transport och uppläggning. En riktig arbetsberedning är en förutsättning för att kunna minska spill och hanteringskostnader.

Rätt leverans vid rätt tidpunkt

Materialleverantören samarbetar med entreprenören så att överenskommelser görs inom områdena: beställning, avrop, förpackning, lastning och lossning. Leveranserna sker enligt den leveransplan som entreprenören fastställer och som kan ändras efter hand för att passa det pågående bygget.

Rätt hantering ger ergonomiska fördelar och lägre kostnader

Intransport, fördelning och lagring effektiviseras med Hanteringssystem K50 som medger maskinell hantering av hela gipspaket på ett minimum av utrymme.

Knauf Danogips kunskap underlättar montagearbetet

Utnyttja de hjälpmedel som finns för arbete, teknik och utförande. Effektivare byggarbete ger lägre kostnader.

Mindre avfall ger lägre kostnader

Genom att KROS innebär mindre spill hjälper Knauf Danogips till att minska mängden avfall på byggarbetsplatsen. Detta betyder även att kostnaderna minskar eftersom spillet är dyrt att samla ihop och transportera bort. Emballage är också avfall och Knauf Danogips har olika lösningar för att minska detta.

Lägre administrationskostnader

En faktura kostar mycket att administrera. Med KROS minskar antalet fakturor, vilket gör att administrationskostnaderna sänks. Knauf Danogips har idag EDI-lösningar med ett antal kunder.

Information och utbildning för bättre resultat

För att säkra framgångarna med de olika besparings- och effektiviseringsåtgärderna krävs det information och utbildning.

Uppföljning för framtida förbättringar

Med KROS är det lättare för oss på Knauf Danogips att hålla oss informerade om hur olika projekt fortskrider. Det är viktigt för att vi skall kunna göra snabba justeringar och för att lära oss inför framtida projekt. KROS innebär därför inte bara ett leveranssystem, utan en helhetssyn, där vi arbetar för hela byggprojektets och entreprenadföretagets bästa.