Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Kartongklädda gipsskivor

Montage

Gipsskivor med kartong är ett delvis organiskt material. Som de flesta organiska material kan gipsskivor mögla under fuktiga förhållanden. Rätt hanterade och korrekt använda gipsskivor möglar inte. Följ våra anvisningar under detta avsnitt och vår information i produktblad och monteringsanvisningar för en kvalitativ konstruktion.
Knauf Danogips kartongklädda skivor är som följer:
 • Classic Board
 • Secura Board
 • Solid Board
 • Reno Board
 • Safeboard
 • Step Board
 • Clima Board
 • Surface Board
 • Ceiling Board
Arbetsmiljö

Vid fackmässigt utförande och för en normalt ventilerad arbetsplats behövs inga särskilda åtgärder. Ytterligare information finns i säkerhetsdatablad och i anvisningar under respektive avsnitt nedan. Tänk även på att gipsskivor bredare än 900 mm inte ska användas om det går att undvika.

Transporter

Allmänt

Gipsskivor bredare än 900 mm ska inte användas om det går att undvika. Det är även viktigt att skivans bredd och längd är lämplig med hänsyn till det utrymme där skivan ska monteras. Bestäm intransport- och hanteringssystem både för primärtransport och kompletterande materialtransport. Se till att placera skivorna så nära bearbetnings- och monteringsstället som möjligt för att undvika onödig manuell transport. Skivorna levereras i paket där de lagts med framsidorna uppåt. Lyft upp skivorna från paketet. Tänk på att framsidekartongen kan rivas sönder om skivorna dras över varandra. Hantera skivorna så att hörn och kanter inte skadas.

Transport till byggplats

Transporter ska utföras med täckta bilar så att skivorna är torra efter transporten oavsett väderförhållanden. Knauf Danogips gipsskivor levereras normalt med transportemballage i plast och kan även beställas med förstärkt väderskydd.

Lastning och lossning

Om lastning eller lossning sker vid regnväder ska detta utföras så att skivorna utsätts för ett minimum av regn.

Exempel på åtgärder:

 • Låt ej paketen stå ute.
 • Gör provisorisk täckning under truck – eller krantransport mellan bil och lager.
 • Gör uppehåll i lastning/lossningen vid kraftig nederbörd.
 • Beställ plastemballerade paket.

De små regnmängder som skivorna ändå utsätts för kan torka utan speciella åtgärder i lager eller i annan typ av byggnad.

Bearbetning

Verktyg

Gipsskivor är lätta att kapa. Skär igenom kartongen på framsidan med en gipskniv. Använd gärna vår gipsvinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom kartongen på baksidan.

Om skivor ska spacklas samman till en obruten yta skall raka, skurna kanter och tillpassade skivkanter fasas före montage. Använd fashyvel, gipskniv eller sandpapper. Utskärningar vid öppningar utförs med en fintandad såg. Använd dock alltid en kniv till det långa snittet. Hål utförs med cirkelskärare eller sticksåg innan skivan monteras. Ska smala remsor skäras bort är det enklast att använda vår Kantskärare. Ett specialverktyg som skär igenom kartongen på skivans fram- och baksida på en och samma gång.

Åtgärd vid skada

Se reparationer.

Arbetsmiljö

Använd skivbock, en Transportvagn som kan fungera som arbetsbord eller annat lämpligt bord där du får en arbetshöjd som känns bekväm.

Använd rekommenderade verktyg och hjälpmedel och se till att dessa är effektiva, t.ex. att knivar är vassa.

Vid bearbetning av gipsskivor kan damm uppstå. Vid normalt handhavande och normalt ventilerad arbetsplats behövs inga särskilda åtgärder. Det allmänna dammgränsvärdet skall dock respekteras.

Lagring

Allmänt

Tiden mellan leverans och montage av byggskivor kan ofta vara flera månader. Under denna tid förvaras skivorna på en plats där andra arbeten måste utföras. Se till att skivorna skyddas mot fukt och åverkan och att de är placerade på ett plant underlag av ströer med högst 600 mm avstånd.

Lagring inomhus

Lagring inomhus i t.ex. uppvärmda utrymmen eller normala kallager rekommenderas.

Lagring utomhus

Mellanlagring högst 2 dagar

Kortvarig mellanlagring av torra skivor under presenning på hårdgjord yta kan ske under högst 2 dagar.

Mellanlagring – längre tid

Plastemballerade paket (med Knauf Danogips plasthuv) kan lagras under presenning på hårdgjord yta under längre tid. Knauf Danogips transportemballage är ej avsett för lagring under längre tid, skall i så fall kompletteras med Knauf Danogips plasthuv. Regnvatten får ej samlas under paketen. (Speciellt viktigt om plasten inte täcker botten på paketen). Presenningarna ska ordnas enligt anvisningarna så att markfukt kan torka ut (speciellt viktigt om plasten inte täcker botten på paketen).  Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t.ex. på vanlig mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och mot kontakt med marken. Vid lagring mer än 1-2 dagar ska paketen vara plastemballerade. Kontrollera regelbundet att inte kondens/fukt bildas/samlas i paketen innanför plasten, kontroll bör göras minst 1 gång per dag.

Lagring i icke-färdig byggnad

Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fritt vatten. Om emballaget inte täcker paketens botten får fritt vatten på bjälklaget förekomma endast under kortare tid och då endast om skivorna är lagrade på bockar eller liknande. Uttorkningen av byggfukt från t.ex. betong måste styras. Om byggnaden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I tät byggnad behöver normalt styrd ventilation eller avfuktning ordnas.

bearbetning
Skär genom kartongen på framsidan.
Knäck skivan och skär sedan igenom kartongen på baksidan.
Vid vinkelsnitt: Använd gipssåg till det korta snittet och kniven till det långa.
bearbetning_med_verktyg
Använd kantskärare till smala bitar.
Hål gör man med sticksåg eller dosfräs.
I skarvar som ska spacklas måste skivornas kortkanter och skurna kanter fasas av före montaget. Använd kniv, fashyvel, rasp eller sandpapper — eller montera skivorna med 2 -3 mm springa.