Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

P-märkt ventilerat fasadsystem

Byggsystem

Fuktskador och mögel upptäcks i allt fler villor och flerbostadshus med enstegstätade putsade fasader. Dålig lukt, sprickbildningar i fasaden och förhöjda fuktvärden i väggarna vittnar om att huset inte mår bra.
Med Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts får du en tvåstegstätad ventilerad putsad fasad. Luftspalten mellan vindskydd och Aquapanel Outdoor fungerar i första hand för att tryckutjämna och i andra hand för att torka ut eventuell fukt.

Säker Fasad — testade, funktionsverifierade och godkända fasadsystem

Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts är numera också ett godkänt fasadsystem av Säker Fasd. Säker Fasad är branschföreningen SPEFs (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening) koncept för tätare och fuktsäkrare putsfasader.

P_cert_Saeker_fasad

 

P-märkta detaljlösningar

Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts är P-märkt av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Fasadsystemet är uppbyggt av ett antal detaljlösningar, testade och godkända av SP, för att kunna uppnå ett tätt klimatskal. P-märkningen omfattar inte kompletterande efterisoleringssystem utan enbart ventilationsläkt, Aquapanel Outdoor, puts och tillhörande detaljlösningar. Aquapanel Outdoor är en oorganisk cementbaserad skiva som inte kan ruttna, mögla eller brytas ned. Skivan är helt okänslig för fukt, slagtålig och obrännbar klass A1. Skivans höga densitet bidrar till god ljudisolering. Den lämpar sig därför mycket väl som fasadmaterial i bullerutsatta områden.

 

Renovering av enfamiljshus

Med Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts kan du skapa en fasad med ett spännande formspråk. Systemet går utmärkt att kombinera med andra element i fasaden, exempelvis trä- eller glaspartier. Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts har högsta brandklass och skivans höga densitet bidrar till mycket god ljudisolering. En fasadrenovering med Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts inklusive tilläggsisolering får du en ny, spännande fasad och sänkta uppvärmningskostnader.

hus_m_pmaerkt_fasad

 

Nyproduktion av enfamiljshus

Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts lämpar sig mycket väl vid nyproduktion av enfamiljshus. Oavsett om det handlar om platsbyggda eller prefabricerade villor. Med måttanpassade skivor från Knauf Danogips kan fasaden monteras och skarvspacklingen förberedas redan på fabrik. Slutputsningen sker sedan på byggarbetsplatsen.

Aquapanel fasadskiva kan monteras året runt, i alla väder. Den cementbaserade skivan är nämligen helt okänslig för väder och vind. Skivan är lätt att putsa och du väljer själv färg och ytstruktur, det vill säga putsstorlek.

Med vårt ventilerade fasadsystem bygger du inte bara sunda och friska hus. Du får också en vacker putsad och mycket slitstark fasad. Oavsett om huset är runt, triangulärt eller fyrkantigt.

Konstruktionen gör det möjligt att enkelt kombinera olika fasadmaterial – exempelvis puts, trä eller glas.

st_joergen_S8A9996_www

 

Nyproduktion flerbostadshus

Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts lämpar sig utmärkt för såväl bärande som icke bärande ytterväggskonstruktioner. Systemet är väl beprövat och har använts sedan 1980-talet i både USA och Tyskland.

Knauf Fasadsystem Aquapanel är ett utmärkt val oavsett om det handlar om prefabricerade väggelement eller platsbyggda hus. Skivorna är helt okänsliga för fukt och de kan därför stå monterade och skarvspacklade över vintern tills väderleken tillåter putsning. Den cementbaserade skivan kan varken ruttna, mögla eller på annat sätt brytas ned av väder och vind. Den är formstabil och mycket slagtålig.

Med Knauf Fasadsystem utnyttjar du byggnadsytan maximalt. Den slanka fasadkonstruktionen ökar den invändiga boendeytan med minst 2,5% i förhållande till traditionella konstruktioner. Konstruktionen med ventilerad stålläkt gör det möjligt att enkelt kombinera olika fasadmaterial – exempelvis puts, trä eller glas.

seatons_alle_www

 

Renovering flerbostadshus

Miljonprogrammets fastighetsbestånd står inför stora renoveringsbehov. Det handlar inte bara om stambyten, invändig upprustning och att reducera energiförbrukningen. När fasaderna tilläggsisoleras öppnar sig också möjligheter att bygga bort den grå betongtristessen. Därmed ökar fastigheternas värde och attraktionskraft.

Med Knauf Ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts kan du skapa en fasad med ett spännande formspråk. Systemet går utmärkt att kombinera med andra element i fasaden, exempelvis trä- eller glaspartier.

Knauf Fasadsystem Aquapanel har högsta brandklass och skivans höga densitet bidrar till mycket god ljudisolering. Fasadsystemet lämpar sig därför särskilt väl i bullerutsatta områden. Ett annat argument för att välja Knauf Fasadsystem Aquapanel är systemets goda värmeisolerande egenskaper. Samtidigt som huset får en ny, spännande fasad sänks uppvärmningskostnaderna.
flerbostadshus_111116

Fasadsystemets uppbyggnad och funktion

Avgränsning av Fasadsystemet/Regnskyddet

P-märkningen gäller för fasadsystemet eller regnskärmen som består av puts på Aquapanel Outdoor-skiva, träläkt upp till två våningar eller horisontell ventilerad stålläkt VFL upp till 8 våningar.

I systemet ingår även de vanligaste använda anslutningsdetaljer som för Knauf Danogips del är testade och godkända av SP. Om specifik detalj saknas kontakta Knauf Danogips för samråd för aktuell lösning.

VFL_principskiss_01

 

Vindskydd

Vindskyddet ska på hus högre än två våningar vara av brandklass A2 för att klara kravet för byggnadsklass BR1.* Vindskyddsfolie accepteras på byggnader upp till två våningar om inte horisontell brandskyddsgräns är föreskriven.

Fasadsystemet kan fästas till nytillverkad eller befintlig vägg på tre olika sätt:


Aquapanel Outdoor monterad på VFL (Ventilerad FasadLäkt)

Aquapanel Outdoor monterat på VFL ger en helt oorganisk konstruktion och kan således inte mögla eller brytas ned. Knauf VFL fasadläkt är försedd med stansade hål som bidrar till god ventilation ca 40 % perforeringsgrad. Eventuell rinnande vatten i luftspalten dräneras effektivt bort när perforeringshålen förs ut i knäckkanten, detta tillsammans med extra dränerings hål vid montage flänsarna säkerställer detta. Profilen är även försedd med ovala hål för infästning mot underlaget. Fördelen med Knauf Ventilerad Fasadläkt VFL är att den även fungerar som skydd mot brand, möss och insekter.

VFL_principskiss_02

OBS! Ventilerad fasadläkt, VFL, är uppdaterad från aluzinkbehandlad till plastisolbelagd yta. Detta för att motstå alkaliteten i cementbaserade skivor. Bilder och foto på hemsidan och i broschyrer är inte uppdaterade.


Aquapanel Outdoor monterad på enkel eller dubbel träläkt

Aquapanel Outdoor monterat på enkel eller dubbel träläkt ger en prisvärd konstruktion som uppfyller samtliga krav.

Knauf Danogips accepterar användning av träläkt bakom Aquapanelskivan upp till två våningar i P-märkningssystemet, luftväxlingen i denna typ av luftspalt är så effektiv att den snabbt torkar ut eventuell fukt.

Luftspaltens funktion/princip

Principen för Knauf Danogips Ventilerad Fasadsystem bygger på total täthet mot inträngande vatten genom puts och skiva, också kallad regnskärm, samt alla anslutningsdetaljer.

Det som säkerställer tätheten i regnskärmen är en kombination av noggranna utförda plåtbleck, tätningar runt anslutningar samt tryckutjämning via en väldimensionerad luftspalt.

Eventuell fukt kan transporteras bort från väggen via konvektiv uttorkning, genom att luftspalten via sina in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.

VFL_principskiss_03


Luftspaltens storlek och förväntad luftomsättning

Det finns en stor kunskapsosäkerhet om förväntad luftomsättning i luftsspalten och hur luftspalten ska utformas för att säkerställa detta. Val av material, spalthöjd, ut- och inlopp till spalten, fasadorientering, fasadkulör och årstid är faktorer som är viktiga.

Egna erfarenheter med våra typgodkända system, ständig utvecklingsarbete samt erfarenheter från USA och Europa har gjort att vi har valt att använde en 25 mm perforerad stålläkt med en luftningsareal på minimum 40%.

En licentiatuppsats från LTH skriven av Jörgen Falk (2010) ”Ventilerad luftspalt i yttervägg” tar upp ämnet ”Luftomsättningar och konvektiv fuktransport” har påvisat goda förutsättningar för användning av vertikal ventilerad stålläkt.


Storlek på luftspaltens in- och utlopp

Genom att säkerställa rätt dimension på luftspaltens in- och utlopp, kan man hindra tryckfall i luftspalten. En grundregel är att in- och utlopps areal inte får understiga läktens luftningsareal som för VFL- läktens fall är 10013 mm²/m. Vilket motsvarar en ren luftspringa på ca 15 mm inklusive 5 mm säkerhetsmarginal. Används samtidigt ett kontinuerligt perforerat fästbleck vid in- och utlopp ska även detta dimensioneras så att luftningsarealen inte understiger VFL läktens luftningsareal, hänsyn ska tas till putsens tjocklek (se detalj vid ”Utlopp vid tak”).

Används träläkt är det lämpligt att in-och utloppspalten är lika stor som tjockleken på läkten.

 

Byggnader med fler än två våningar (höga hus)

Extra luftinsläpp monteras i överkant av alla fönster vid byggnader med flera än två våningar med start från tredje våningsplanet (se detalj för ”Ovankant fönster ventilerad”). Det extra luftinsläppet säkerställer bra tryckutjämning samt ger en förbättring av luftomsättningen och den konvektiva fukttransporten.

Om regnskärmen/fasadskiktet består av puts på Aquapanel Outdoor, ventilerad stålläkt samt obrännbart vindskydd klass A1, klarar man även kravet för att hindra brandspridning mellan våningsplan.