Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Knauf Danogips rekommendationer för våtrumsväggar

7. Våtrumsvägg

Väggstomme i våtrum

Stålregelstomme

Vid kaklade konstruktioner rekommenderas alltid minst 70 mm Multiregelstomme. Ska 45 mm regelstomme användas bör denna utföras med System Förstärkningsregel.

Träregelstomme

Träregelkonstruktioner är tillåtna enligt Byggkeramikrådet (BKR) och Svensk våtrumskontroll (GVK) men Knauf Danogips rekommendation är att i första hand använda sig av stålregelstomme på grund av risken för rörelser i konstruktionen. Om träreglar ska användas bör dimensionen vara minst 70×45 mm. I väggar mellan våtutrymmen bör dock träregelstomme helt undvikas p g a risken för mikrobiell påväxt. Kortlingar av massivträ eller träbaserade skivor kan dock användas för infästning.

Skivkonstruktioner

Skivval i våtzon 1
  • I våtzon 1 rekommenderas alltid i första hand den robusta, fukttåliga och formstabila Aquapanel Indoor i kombination med tätskikt av folietyp (VTvF). I andra hand, i mindre frekventerade våtutrymmen t ex bostäder, kan även den gipsbaserade skivan Humidboard 2.0 användas som även den uppfyller kraven enligt BKR/GVK.
  • I stora våtutrymmen med en väl avgränsad duschzon kan en zondelning enligt BKR/GVK göras. Knauf Danogips avråder dock från att använda olika skivtyper på samma väggyta. Övergången mellan våtrumsskiva och kartonggips bör således aldrig göras inne på vägg.
  • GVK godtar kartongklädda gipsskivor (Classic Board) även i våtzon 1 förutsatt att plastmatta används som tätskikt. Knauf Danogips rekommendation är dock att aldrig använda kartonggips inom våtzon 1.
Skivval i våtzon 2
  • BKR/GVK godtar användning av kartongklädda gipsskivor (Classic Board) i våtzon 2. Knauf Danogips rekommendation är dock att alltid använda oorganiska våtrumsskivor i hela våtutrymmet (dvs inklusive våtzon 2) i kombination med tätskiktssystem av folietyp (VTvF).
  • I första hand bör Aquapanel Indoor användas, i andra hand den gipsbaserade (utan kartong) Humidboard 2.0. Skälet till detta är att säkerställa en optimalt fuktsäker konstruktion samt att göra utrymmet mer flexibelt för framtida verksamhetsförändringar med eventuellt högre våtrumskrav eller förflyttning av duschzon.
  • Om Classic Board ändå används i våtzon 2 bör alltid tätskiktssystem av folietyp VTvF användas. Classic Board ska alltid sättas i dubbla skivlag för att erhålla tillräcklig stabilitet för kaklade konstruktioner.
Våtrum mot yttervägg

Ytterväggar i våtrum bör alltid i första hand utföras med ett, eller vid förhöjda krav på ljud och brand, två skivlag Aquapanel Indoor eller i andra hand Humidboard 2.0 i dubbla skivlag på ytterväggens insida. Knauf Danogips rekommenderar att ångspärr i våtrumsyttervägg alltid ersätts med en diffusionsöppen folie. Väljs ändå ångspärr i väggen bör alltid Aquapanel Indoor användas för optimalt fuktmotstånd mot eventuell instängd fukt mellan tätskiktssystem och ångspärr.

Våtrum mot innervägg

I våtrum som vetter mot innerväggar föreligger inte samma komplicerade fuktproblematik som i ytterväggens fall. T ex kan man i ett våtrum vilket saknar ytterväggar genom en s k fuktsäkerhetsprojektering komma fram till ett betydligt lägre ånggenomgångsmotstånd (Z-värde). Knauf Danogips gav SP i uppdrag att göra en beräkning på vilket ånggenomgångsmotstånd ett tätskikt på en vägg bestående av Aquapanel Indoor + kakel på  våtrumssidan samt målad/tapetserad normalgips (Classic Board) på den andra sidan krävde. Normalgipsskivans kritiska 75 % RF var dimensionerande. Försöket visade att Z=50.000 s/m skulle vara tillräckligt för tätskiktssystemet. Detta ska jämföras med ”Allmänt råd” i BBR på >1.000.000 s/m för alla typer av våtrumsväggar (VTv/VTvF).

Offentliga våtrum

I kraftigt fuktutsatta miljöer t ex offentliga duschutrymmen i sim- och sporthallar samt skolor, innemiljöer i badhus/simhallar, spol- och tvätthallar samt i storkök/diskrum och liknande miljöer rekommenderar Knauf Danogips alltid att Aquapanel Indoor används. Gipsbaserade skivor bör undvikas helt i dessa miljöer.

Infästning i våtrumsväggar

Träbaserade skivor får enligt BKR/GVK användas som inre skivlag för upphängning i både våtzon 1 och våtzon 2. Dessutom har Säker Vatten anvisningar med 15 mm plywood. Knauf Danogips rekommendation är dock att helt undvika träbaserade skivor som skivlag i våtzon 1. Skälet till detta är risken för rörelser och sprickbildning i konstruktionen. Även tätskiktsystemet kan ta skada av dessa rörelser. Inbyggt organiskt material ökar dessutom risken för mikrobiell påväxt. Ska träbaserade skivor ändå användas bör det kortlas mellan reglarna med t ex kortlingsbeslag KB12. För mer information se Montage/System Innervägg/Våtrumsväggar/Infästningar i våtrumsväggar.

Håltagning genom tätskiktet ska om möjligt undvikas. I många fall fungerar lim eller sugproppslösningar. Vid nyproduktion i våtzon 1 ska rörgenomföringar lösas med därtill anpassade fixturer och övriga infästningar göras i massiva konstruktioner t ex kortling i massivträ eller tjockare träbaserat skivmaterial. I avsnittet Infästningar och installationer i våtrumsväggar visas exempel på detta.

Övriga våtutrymmen

I WC/toaletter (utan dusch), tvättstugor samt utrymmen med varmvattenberedare får både kartong- och träbaserade skivor användas på väggytor inom hela utrymmet. Vid WC i hårdare offentliga miljöer t ex skolor och sim-/sporthallar rekommenderar dock Knauf Danogips att Aquapanel Indoor används istället för kartonggips. Detta på grund av stor risk för åverkan och direkt vattenbegjutning/översvämning.

Vägghängda toaletter

Knauf Danogips rekommenderar att alltid, även i vanliga WC utan dusch/bad samt WC i våtzon 2, i första hand använda den oorganiska och cementbaserade våtrumsskivan Aquapanel Indoor i väggar med inbyggda WC på grund av risken för kondens och/eller läckage från spolcisternen samt för att klara rörelser i toalettinfästningen. I andra hand väljs den oorganiska och gipsbaserade Humidboard 2.0.