Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Termer och definitioner

Byggfysik & regler

Luftljudsisolering

En byggdels förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen.

Luftljudstransmission kan ske direkt genom ett byggnadselement, genom flankerande konstruktioner, genom ventilationskanaler eller på grund av ett ofrivilligt läckage i skarvar och springor. Ett högt värde på luftljudsisoleringen innebär en bra ljudisolering. Som mätetal används begreppet reduktionstal, R, som anges i dB (decibel). Reduktionstalet varierar med frekvensen. Som sammanfattningsvärde används vägt reduktionstal i byggnad, R’w eller R’w + C50-3150 (spektrumanpassningsterm, ofta benämnd c-faktor) som används för att komma åt problematiken med lågfrekventa ljud exempelvis vid lägenhetsskiljande väggar.

 

Stegljudsnivå Ln,w

En byggdels förmåga att reducera stegljud, skrapljud, slag och stötar på golv i angränsande utrymme. Ett lågt värde på stegljudsnivån innebär bra ljudisolering. Som mätetal används begreppet normaliserad stegljudsnivå, Ln som anges i dB (decibel). Den normaliserade stegljudsnivån varierar med frekvensen. Som sammanfattningsvärde används vägd normaliserad stegljudsnivå i byggnad L’n,w eller L’n,w + C50-2500 (spektrumanpassningsterm) som används för att komma åt problematiken med lågfrekventa ljud.

 

Ljudtrycksnivå

Örat uppfattar ljud med olika frekvens olika starkt. För att beskriva upplevelsen av ljudtrycksnivån används en modifierad, så kallad frekvensvägd, ljudtrycksnivå. Frekvensvägningen innebär en modifiering av det fysikaliska måttet ljudtrycksnivå så att man får ett värde som är bättre relaterat till den subjektivt upplevda styrkan. En vägd ljudtrycksnivå kallas ibland lite förenklat enbart för ljudnivå. Vanligtvis används den A-vägda ljudtrycksnivån med beteckningen LpA (L = Level; p=pressure; A=A-vägd) och enheten med dB. Även C-vägning, LpC, används i vissa sammanhang. Krav på högsta bullernivå uttrycks vanligtvis i den A-vägda ljudtrycksnivån.

 

Efterklangstid

Den tid det tar för ljudtrycksnivån i ett rum att sjunka 60 dB efter att en ljudkälla stängts av definierar efterklangstid, T, anges i sekunder (s) och är ett mätetal på hur stor den ekvivalenta ljudabsorptionen är i rummet. Med efterklangstid avses högsta värdet i oktavbanden 500, 1000 och 2000 Hz. Efterklangstiden ökar med rumsvolymen och minskar med ökande ekvivalent ljudabsorptionsarea.

Efterklangstiden är en av flera viktiga faktorer för att beskriva akustiken i ett rum. Många personer upplever rum med kort efterklangstid som mer komfortabla än rum med lång efterklangstid. Rum med lång efterklangstid blir också mer bullriga än rum med kort sådan. Efterklangstiden kan regleras med ljuddämpande gipsskivor som monteras i taket eller på väggarna eller både och. Krav på rumsakustik uttrycks vanligen i maximal efterklangstid. Detta är ett ganska “trubbigt” mått och i många utrymmen krävs mer av eftertanke än att bara försöka uppfylla krav på längsta efterklangstid.

Ljudabsorption

Ljud reflekteras då det träffar en hård yta. Är ytan eftergivlig eller porös (ljudet tränger igenom materialet) omsätts en del av ljudenergin till värme, dvs det sker ljudabsorption.

Ljudabsorptionsfaktorn α (alfa) hos ett material anger hur stor andel av den infallande ljudenergin som absorberas. Faktorn varierar med ljudets frekvens (enhet Hertz, Hz).

α anges i skalan 0 till 1 där 0 innebär att all ljud som faller in mot ytan reflekteras och 1 innebär att allt ljud absorberas.

 

Flanktransmission

Flanktransmission är ljud som överförs via anslutande väggar och bjälklag förbi den avskiljande konstruktionen till intilliggande utrymmen. Överföringen kan även ske via överhörning i ventilationssystemet eller ljudläckage i otätheter.

En av de vanligaste orsakerna till försämrad ljudisolering är flanktransmission via ytterväggen. Gipsskivorna på ytterväggens insida ska antingen endast gå fram till den lägenhetsskiljande väggen eller, om den dras förbi, sågas upp från golv till tak.

Det samma gäller när en lägenhetsskiljande innervägg ansluter mot en genomgående lägenhetsskiljande vägg (där tre eller fyra lägenheter möts).

På motsvarande sätt är det viktigt att en flanktransmission inte sker vertikalt via ytterväggen. Det löses oftast genom att bjälklaget bryter av ytterväggen.

 

Decibel, dB

Ett logaritmiskt mått som anger ljudtrycksnivå. Man utgår från en lägsta nivå (0 dB) på 20 µPa. Vilket är det lägsta tryck örat kan förnimma. Örats smärtgräns ligger vi ca 20 Pa (120 dB).

Laboratorie- och fältvärden Man bör skilja på laboratoriemätt ljudisolering och ljudisolering i fält. Skillnaden på dessa värden kan vara stor och en överskattning av konstruktionen görs om det laboratoriemätta värdet används i fält.

Laboratorievärden anges alltid utan primtecken, t ex Rw eller Lnw. Medan fältvärden anges med primtecken, t ex R’w eller L’nw.