Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Konstruktioner och material

Byggfysik & regler

Lätta innerväggars ljudisolering och mätvärden

Lätta innerväggars förmåga att reducera ljud är beroende av ett stort antal parametrar. För att kompensera för inverkan av ljudtransmisson via omvägar har vi en säkerhetsmarginalpå våra laboratorievärden. Dessa värden betecknar vi såsom R’w (beräknat fältvärde). Beroende på omständigheter vi inte rår över såsom utförandet, anslutande bjälklag, knutpunkter och installationer, behövs mer eller mindre marginal. Med en akustikers hjälp eller med beräkningar i Bastian kan aktuellt fall kontrolleras. Användning av Knauf redovisade ljudreduktionsvärden ger i normalfallet en tillräcklig marginal.

En mycket bra ljudreducerande vägg består av 3+3 lager gips på Ljudreglar (MR) i en dubbel regelstomme fylld med mineralull.

 

Utformning av ytterväggar för god ljudisolering

Vid utformning av ytterväggar ställs allt oftare höga krav på ljudkvaliteten, till och med högre krav än vad normen föreskriver. Detta gäller främst bostäder och lokaler i bullerutsatta miljöer som t ex i storstäder eller vid industrier. Några av de viktigaste faktorerna som påverkar väggens ljudkvalitet är:

  • Ytterväggens utformning och utförande
  • Fasadmaterial
  • Fönster och dörrar
  • Detaljutformning
  • Uteluftsdon, eventuella byggfel och andra otätheter

 

En yttervägg med tunnplåtsstomme är en s k flerskiktsvägg och skiljer sig byggnadsakustiskt från t ex en betongvägg. Principen för en flerskiktsvägg är att ju fler gipsskivor på väggens insida samt ju tjockare vägg, ju större dimension på ytterväggsregeln och således större isolertjockek, desto bättre ljudisolering kan väggen ge. Likaså påverkar godstjockleken på tunnplåtsregeln ljudisoleringen. En vägg med tunnplåtsreglar med tjocklek 1,0 mm ger bättre ljudisolering än en vägg med reglar av godstjocklek 1,5 mm vid annars lika förhållanden. Ytterväggar med tunnplåtsstomme står sig väl vad gäller ljudisolering i jämförelse med motsvarande träregelvägg.

Ytterväggens ljudisolering försämras när väggytan bryts av fönster, dörrar etc. Därför ska ytterväggens R’w-värde reduceras med avseende på väggens, dörrarnas och fönstrens ljudklass samt förhållandet mellan dem. Det kan vara ekonomiskt att välja högre ljudklass på väggkonstruktionen för att istället använda något enklare fönsterkonstruktioner.

Bjälklags ljudisolering

Hur bra luftljudsisolering ett lättbjälklag har beror på hur många gipsskivor som finns på över- och undersidan, hur väl separerad översidan är från undersidan samt mineralullen i hålrummet. Stegljudsisoleringen i ett sådant bjälklag förbättras av att utföras med ett flytande golv såsom Knauf FHB19 + M20. Detta golv förbättrar även luftljudsisoleringen.

Knauf SBS-bjälklag uppbyggt på stålprofiler med trapetsplåt och gipsskiva Step Board och Classic Board på ovansidan, mineralull i hålrummet och ljudbygelupphängda reglar med brandskyddsskivor på undersidan har luftljudsisolering R´w= 60 dB och stegljudsnivå L´n,w =53 dB. För mer information och fler skivkombinationer se System Bjälklag.

 

Utbyte av gipsskiva mot Plywood i innervägg

Vid utbyte av inre skivlag mot Plywood på ena väggsidan gäller Knaufs ordinarie ljudgran för respektive skivtyp. Om inre skivlag byts mot Plywood på båda väggsidor ska Knaufs specifika ljudgranar för Plywood användas se System Innervägg/Väggar med träbaserade skivor.

 

Dörr i vägg

En dörr i en vägg resulterar oftast i att väggens ljudisolering försämras, dels genom att dörren oftast har sämre ljudisolering än väggen och dels av att dörrmontaget fordrar styvare reglar samt även ökar regeltätheten i väggen vilka båda bidrar till sämre ljudisolering.

Det totala resultatet beror på väggens och dörrens ljudklasser samt på areaförhållandet mellan dörr och vägg.

Nedanstående tabell ger en anvisning om vilket resultat som kan förväntas när man förser en vägg med en dörr som ljudtekniskt är sämre än väggen. Använder man icke ljudklassade dörrar kan man endast förvänta sig resultat under 25 dB. Väggar har endast angivits med ljudklass till och med 52 dB, eftersom det normalt icke är aktuellt med dörrar i de ljudtekniskt bästa väggtyperna. Dörrar skall monteras och tätas enligt de anvisningar som tillhör respektive ljudklassad dörr.

 

Montage

För bästa funktion ska produkter tillhandahållna av Knauf alltid monteras enligt aktuell montageanvisning (se hemsida/montage). Detta gäller i synnerhet vid ljudkrav, då ett korrekt montage är lika viktig som val av väggtyp.