Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Konstruktioner och fukt

Byggfysik & regler

Ytterväggar

Ytterväggar har traditionellt ofta byggts med trästomme. Ett modernare alternativ är den slitsade stålprofilen. Slitsen gör att denna motsvarar trä gällande ”isolerande förmåga”. Stål är lättare än trä på grund av det mindre tvärsnittet och påverkas i mycket liten grad av fukt. Ytterväggar görs alltid ”täta” se även under diffussion/ konvektion här. Fasaden bör vara luftad och tvåstegstätad. Ytskiktet kan bestå av puts på Aquapanel Outdoor.

 

Våtrumsväggar

Tätskiktet på våtrumsvägg som samtidigt är yttervägg fungerar som ångspärr. Känsligt material skall inte placeras mellan två ångspärrar då ev inträngande fukt inte tillåts torka ut. Ytterväggens ordinarie ångspärr skall uteslutas eller ersättas med en diffusionsöppen konvektionsspärr. Vägg med gipsskiva mellan två våtrum skall ventileras eller utföras med Aquapanel Indoor.

 

Ouppvärmda rum och tidvis ouppvärmda lokaler

Om utrymmet är torrt/ventilerat kan gipsskivor användas i ouppvärmda utrymmen. Men om luftfuktigheten kan bli så hög att gipsskivor på grund av längdändring formförändras och vid senare uttorkning inte återgår till plant tillstånd rekommenderas istället den cementbaserad skivan Aquapanel Indoor. Max relativ luftfuktighet för gipsskivor med hänsyn till formförändringar är 80%.

 

Källarväggar i varma utrymmen

Uttorkning av källarväggen sker utåt eller inåt beroende på årstid och om den ligger ovan eller under markytan. Därför skall ångspärren uteslutas i tilläggsisolerande regelväggar. Material i väggen skall vara oorganiska såsom stålreglar, Humidboard 2.0 och Aquapanel. Gipsskivan skall ej beläggas eller ytbehandlas med tät färg som hindrar fuktvandring. (Fukthandbok, Praktik och Teori, kapitel 38, Källarytterväggar)

Rörelsefogar – gipsskivor

Gips är ett material som har mycket små fuktbetingade rörelser, men när man bygger samman gipsskivor till obrutna ytor, summeras rörelserna och därför bör man indela stora längder eller ytor med dilatationsfogar (rörelsefogar).

 

Rörelsefogar i väggar och innertak

Väggar golv och tak med större utsträckning än 10 – 12 m bör indelas med dilatationsfogar. Vid utförande av dilatationsfog skall både gipskivorna och stommen delas. Fogen mellan gipsskivorna kan fyllas med elastisk fogmassa.

 

Rörelsefogar i golv

Helt fritt flytande golv av gipsskivor kan utföras upp till 12×12 m. Större golv indelas med rörelsefogar. Vägg som byggs på golvet låser fast golvet. Avstånd från låst kant till fri kant är max 6 m. Tänk på att en dilatationsfog i byggnadens övriga system alltid ska vara genomgående.

 

Torrt byggande

Hus som byggs med lättbyggnadsteknik (gips, Aquapanel, stålreglar och mineralull) innehåller mindre byggfukt än hus uppförda med betong, murblock och lättbetong. Detta är en stor fördel vid pressade byggtider och innebär stora besparingar då en annars omfattande uttorkning inte längre behövs.