Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Diffusion och konvektion

Byggfysik & regler

Diffusion 

Den luft som fyller våra byggnader är tagen utifrån och kan därför bara bli ”sämre” och anses vara förbrukad. Ett vanligt talessätt är att ”man går ut för att få en nypa frisk luft” . Om man bortser ifrån allt icke-fuktrelaterat innehåller den luft vi tar in en viss mängd fukt per volymenhet (g/m3). Genom att fukt tillförs från t ex duschande, tvättande och matlagning adderas denna fukthalt ytterligare. Inneluften innehåller alltså mer fukt än uteluften.

diffusionResurs 1

Fuktens vandring i en vägg genom diffusion med risk för kondensutfällning.

Vattenmolekylernas strävan efter jämvikt (en homogen koncentration) kallas för diffusion. Fukten kommer alltså att diffundera igenom en tillåtande konstruktion, från hög koncentration till låg. På sin vandring genom klimatskalet sjunker temperaturen och risk för kondensation föreligger, se figur ovan.

Genom en ång-/diffusionsspärr på insidan av ytterväggen, vanligen med en 0,2 mm byggfolie hindrar man denna fysikaliska process. Stor noggrannhet vid montering är av yttersta vikt. En tumregel är att man kan dra in diffusionsspärren max en tredjedel in i ytterväggen mätt ifrån väggens insida för att på så viss skydda den från att penetreras av installationer. Diffusionsspärr används som regel vid uppförandet av lätta ytterväggar.

Tilläggsisolering bör om möjligt alltid göras på utsidan och kan endast efter en s k fuktsäkerhetsprojektering tillåtas på insidan.

Konvektion

Ett annat och ofta större problem är fuktkonvektion. Uppvärmd luft stiger på grund av lägre densitet och ger tryckskillnader över klimatskärmen. Detta tillsammans med yttre påverkan kan ge upphov till stora luftströmningar genom en otät konstruktion.

konvektionResurs 2-80

Fuktproblematik orsakad av fuktkonvektion genom otäthet i vägg.

Eftersom luft vid en given temperatur enbart kan bära en viss mängd fukt och kall luft kan bära mindre än varm kommer skillnaden att fällas ut som kondens vid RF 100%, eller orsaka mögel/röta redan vid >70%. Att man flyttar ut den kritiska RF-nivån så långt ut i konstruktionen är av stor vikt. Där kan daggpunkten inträffa i mindre känsligt material och har lättare att torka ut (utåt) samt kan ventileras bort.

Konstruktionen ska därför utföras konvektionstät, vilket kan säkras genom användning av en byggfolie. Tänk på att alla genomföringar samt anslutningar måste vara täta.Utvändigt vindskydd är mest en energifråga gällande väggens isolerande förmåga, men denna kan även agera som en andra tätning i en ventilerad fasad med avseende på inträngande vatten eller som regnskydd under uppförandet.

konvektionResurs 2-80

Fuktproblematik orsakad av fuktkonvektion genom påbyggnadsväggens bristfälliga anslutningar mot befintliga väggar och tak.

Utvändig påverkan genom t ex slagregn ger inträngande fukt i olika grad. Detta sker, i varierande grad, genom tryckskillnader och via kapillärkrafter. När man studerar en konstruktion bör man förutsätta att fukt kommer att tränga in och tänka över hur väggen kommer att reagera alternativt beredda möjlighet till avrinning/ uttorkning. Här talar man om en- och tvåstegstätade väggkonstruktioner där den senare även bör ha en luftad spalt.

Här har man dels ett yttre regnskydd med tryckutjämning inom bakomvarande luftad spalt och det vatten som eventuellt kommer in kan rinna av/ ventileras bort. Det inre lagret är främst ett vindskydd men fungerar även som en andra vattentätning, då främst runt anslutningar och genomföringar. Vid enstegstätad konstruktion, typ puts på tryckfast isolering gäller det att man har bakomvarande material av oorganisk och beständig karaktär.