Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Termer och definitioner

Byggfysik & regler

Brandcell

En brandcell är ett utrymme som ska stå emot brand i en viss tid. Utrymmet kan bestå av ett eller flera rum och egentligen vara hur stort som helst. Exempel på en brandcell är tex en lägenhet i flerbostadshus, boenderum på hotell och vårdavdelning.

Brandcellen skall vara avgränsad från byggnaden i övrigt, genom omslutande väggar och bjälklag eller på annat sätt, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under föreskriven tid.

 

Klassindelning av byggnadsdelar

Beroende på funktion indelas byggnadsdelar enligt BBR i de brandtekniska klasserna:

 • R bärförmåga
 • RE bärförmåga och integritet (täthet)
 • REI bärförmåga, integritet och isolering
 • E integritet
 • EI integritet och isolering
 • EW integritet och begränsad strålning

Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav, t ex 30, 60, 90 eller 120 minuter.

Klasserna kan även kombineras med tilläggsbeteckningarna M (för särskild hänsyn till mekanisk påverkan), C (för dörrar med automatisk stängningsanordning) och Sa, Sm (för brandgastäthet för dörrar).

 

Klassindelning av material och produkter

Material, beklädnad och ytskikt indelas enligt BBR i följande klassbeteckningar och där A1 är det högsta kravet. I de fall gemensamma europeiska klasser införts anges motsvarande tidigare gällande klassbeteckning inom parentes.

 • A1, A2 (obrännbart material).
 • B, C, D, E (brännbart material, ytskikt av klass I, II och III).
 • Svårantändligt material, dvs brännbart material som uppfyller vissa krav.

Till klasserna finns tilläggsklasser för begränsning av brandgaser och brinnande droppar eller partiklar enligt följande:

 • Klass A1 kan inte kombineras med någon tilläggsklass.
 • Klasserna A2, B, C och D kombineras alltid med någon av tilläggsklasserna i tabellen på sidan Brandbestämmelser.
 • Klass E kan enbart kombineras med d2. Fristående E innebär att ett visst droppkrav är uppfyllt. Observera att produkt klassad som obrännbart material (A1, A2) uppfyller automatiskt klass B med likvärdig tilläggsklass. Ex A1 och A2-s1, d0 uppfyller med automatik B-s1, d0.
Bärförmåga – R

En bärande konstruktion ska bibehålla sin bärförmåga under avsedd tid. Byggdelar med R-krav är t ex bärande väggar samt bjälklag. Kravet på bärförmåga anges som R efterföljt av en tidsangivelse. Tidsangivelsen anger hur många minuter byggnadsdelen skall kunna bära lasten/konstruktionen. Integritet – E Byggnadsdelen ska bibehålla sin integritet under brandförloppet. Detta innebär att inga heta brandgaser eller lågor tillåts tränga igenom skiljande konstruktion via sprickor, hål eller andra öppningar.

 

Isolering – I

Isolering för en avskiljande byggnadsdel innebär att inom en fastställd tidsrymd får inte temperaturen på den oexponerade sidan av byggnadsdelen överstiga gällande krav på temperaturgränser.

I anges alltid i kombination med E. Efter EI anges tidskravet som byggnadsdelen skall uppfylla.

 

Beklädnadsklass/Brandskyddsförmåga – K

I samband med beklädnader ställs det krav på beklädnadsmaterialets brandskyddsförmåga och hur de material som ingår i beklädnaden reagerar på brand. Kravet anger ett tidsbestämt skydd t ex 10 minuter, mot brand i brännbara bakomvarande material i väggar, tak eller mot brand i bakomliggande hålrum.